Uncategorized

Verslag fysieke bijeenkomsten Windpark Venray

No Comments

Mei 2021

Als onderdeel van de verkenning naar een mogelijk windpark in de gemeente Venray zijn in de periode van 4 tot en met 8 mei een 10-tal fysieke bijeenkomsten geweest met inwoners en Jan Jenneskens (wethouder gemeente Venray) en Frank van Bussel (verkenner Windpark Venray). In deze notitie wordt verslag gedaan van deze bijeenkomsten.   

Gehouden bijeenkomsten

 • Dinsdag 4 mei 2021: Oostrum (2 bijeenkomsten)
 • Donderdag 6 mei 2021: Oirlo (2 bijeenkomsten)
 • Vrijdag 7 mei: Geijsteren (3 bijeenkomsten)
 • Zaterdag 8 mei 2021: Castenray (2 bijeenkomsten)
 • Zaterdag 8 mei 2021: Wanssum (1 bijeenkomst)

Inleiding Jan Jenneskens (wethouder gemeente Venray)

 • De gemeenteraad van Venray heeft in oktober 2019 het Kader Opwekking Duurzame Energie (KODE) vastgesteld. Een van de acties uit KODE is een verkenning naar de mogelijkheden voor een windpark. 
 • Het college van B&W is hier begin 2020 mee gestart. Vanwege de Coronapandemie is in maart 2020 besloten de verkenning uit te stellen. In september 2020 is de verkenning weer opgestart en zijn diverse digitale communicatiemiddelen ingezet. Tijdens digitale bijeenkomsten is gevraagd om fysieke bijeenkomsten te organiseren en die zijn ook toegezegd. Vandaar deze bijeenkomsten in kleine groepen van maximaal 20 mensen. 
 • In een aantal dorpen heeft de verkenning geleidt tot emotionele discussies tussen voor- en tegenstanders. Er bestaat zelfs het risico dat dit blijvende gevolgen heeft voor het gemeenschapsgevoel in dorpen. Vandaar dat de rapportage over de verkenning nog voor de zomervakantie wordt besproken door de gemeenteraad. Hierdoor ontstaat er duidelijkheid voor inwoners over een eventueel vervolg. 
 • Deze fysieke bijeenkomsten zijn bedoeld om enerzijds aan te geven wat de stand van zaken is en anderzijds om te horen wat mensen vinden en welke suggesties er zijn. 

Inleiding Frank van Bussel (verkenner)   

 • Tijdens de verkenning zijn de mogelijkheden voor een windpark onderzocht op basis van de volgende vier elementen: locaties, wat vinden inwoners en grondeigenaren, haalbaarheid en opbrengsten. 
 • Locaties: 
  • Door de aanwezigheid van de militaire vliegbasis De Peel en de rivier de Maas is er slechts een smalle strook ten oosten van de A73, waar enkele locaties zijn voor een windpark. Deze strook begint ten zuiden van Geijsteren en reikt tot Oirlo en Castenray. 
  • Op basis van bovenstaande belemmeringen en een afstand van 350 meter tot woningen is een eerste verkenning uitgevoerd. Uit deze verkenning bleken er vier zoekgebieden te zijn voor een windpark met minimaal 3 windturbines. 
  • Daarna is op basis van de inbreng van inwoners en op basis van andere beleidsmatige en milieutechnische belemmeringen een nadere analyse uitgevoerd van de zoekgebieden. Met de volgende afstanden tot bewoning is rekening gehouden: 1) 1.000 meter afstand tot de rand van de bebouwde kom; en 2) 450 meter afstand tot woningen.
  • Uit deze nadere analyses blijkt: 
   • In zoekgebied 1 kunnen drie tot vier windturbines geplaats worden. 
   • In zoekgebied 2 (ten zuiden van zoekgebied 1) zouden twee windturbines geplaatst kunnen worden. Echter, windturbines in dit zoekgebied conflicteren met het type natuur dat momenteel wordt voorgesteld bij de ontwikkeling van het natuurgebied aangrenzend aan de visvijver. 
   • In zoekgebied 3 (nabij Oirlo) zouden maximaal twee windturbines geplaatst kunnen worden. Aangezien de minimale grote van een windpark drie windturbines is, valt dit zoekgebied af. 
   • Zoekgebied 4 (nabij Wanssum) ligt minder dan 1 kilometer verwijderd van de rand van de bebouwde kom van Wanssum en er is maar ruimte voor twee windturbines. Dit zoekgebied valt af.  
 • Wat vinden inwoners en grondeigenaren:
  • Tijdens diverse bijeenkomsten en in de enquête heeft de meerderheid van de inwoners aangegeven de komst van een windpark niet te steunen. Uit de resultaten van de enquête bleek ongeveer 69% tegen te zijn. 
  • Stichting Landgoed Geijsteren is eigenaar van diverse gronden in zoekgebied 1. Haar medewerking is cruciaal om een windpark te realiseren. Tijdens een gesprek met het bestuur van de stichting bleek zij niet bereid te zijn om mee te werken aan een mogelijk windpark. 
 • Haalbaarheid:
  • Tijdens de verkenning is ook gekeken of een windpark mogelijk is binnen de huidige wet- en regelgeving op het gebied van geluid, slagschaduw en ecologie/ natuur. Een windpark van 3 of 4 windturbines in zoekgebied 1 is mogelijk. Dit zou eventueel kunnen worden uitgebreid naar het aangrenzende zoekgebied 2 met twee winturbines. Hierdoor ontstaat een lijnopstelling van maximaal zes windturbines.  
  • Aansluiting op het elektriciteitsnetwerk is op dit moment niet mogelijk. Tennet en Enexis gaan de komende jaren het elektriciteitsnetwerk flink uitbreiden. Omdat de ontwikkeling van een windpark minimaal vier jaren duurt is de verwachting dat aansluiting op termijn mogelijk is. 
 • Opbrengsten: 
  • Een windpark van 3 tot 4 windturbines met een tiphoogte van circa 200 meter en een maximaal vermogen van circa 4 megawatt per turbine is financieel haalbaar. Ook leveren zij een substantiële bijdrage aan de opwek van duurzame energie.
 • De conclusie van de verkenning is dat veel inwoners bezwaren hebben tegen de komst van een windpark. Een windpark in zoekgebied 1 en eventueel zoekgebied 2 is vanuit de geldende wetgeving mogelijk en financieel haalbaar. Het besluit van de Stichting Landgoed Geijsteren om als grondeigenaar geen medewerking te verlenen aan een windpark, maakt de ontwikkeling vrijwel onmogelijk.    

Opmerkingen en suggesties

 1. Landschap, natuur en milieu
  • Een windpark past niet in het landschap van het gebied. Er is te weinig ruimte. 
  • Maak allereerst een landschapsvisie en kijk vervolgens waar zonne- en/ of windparken passend en mogelijk zijn op het grondgebied van Venray.
  • Een windpark is schadelijk voor de natuur, zowel binnen als buiten de natuurgebieden. Is dit voldoende onderzocht?
  • Zonnepanelen en windturbines genereren afval. Verf bladdert af en komt in het milieu. Ook de productie kost veel grondstoffen en creëert CO2 uitstoot. Hoe worden zonnepanelen en windturbines verwerkt aan het einde van hun levensduur. Is hier rekening mee gehouden?  
 2. Gezondheid
  • Wat de gevolgen zijn voor de volksgezondheid is onduidelijk, met name op het gebied van laagfrequent geluid. De kans is groot dat de regelgeving op niet al te lange termijn zal worden aangescherpt. 
  • Een aantal inwoners hebben daadwerkelijk wakker gelegen van het feit dat er een windpark zou kunnen komen. Dit heeft geleid tot veel stress.   
 3. Alternatieven 
  • Stimuleer en/ of verplicht zon-op-dak, met name op bedrijfsgebouwen.
  • Werk samen als regio (Regionale Energie Strategie – RES) aan de realisatie van projecten voor duurzame energie-opwek. Een goed voorbeeld is het Energielandgoed Wells Meer in de gemeente Bergen of de initiatieven die de gemeente Horst aan de Maas wil realiseren.
  • Onderzoek de mogelijkheden voor kernenergie en/ of waterstof.
  • Ga op zoek naar innovatieve mogelijkheden om energie op te slaan. 
 4. De verkenning
  • De coronamaatregelen hebben het gesprek over een mogelijk windpark bemoeilijkt. Sommige mensen waren niet in staat de digitale bijeenkomsten te volgen en het was lastig om met elkaar in gesprek te gaan tijdens een digitale bijeenkomst en daarna. 
  • De fysieke bijeenkomsten gehouden tussen 4 en 8 mei voldoen niet aan de coronamaatregelen. 
  • De verkenning is niet goed uitgevoerd en was niet onafhankelijk en integer. Het gevoel ontstond dat de gemeente en de projectgroep van de verkenning, het windpark erdoor wilde duwen. Er moest draagvlak gecreëerd worden.  
  • Het is goed dat de verkenning is uitgevoerd. Op basis van de verkenning kan de gemeenteraad een besluit nemen en ontstaat er duidelijkheid over de vraag of er een windpark komt. 
  • De communicatie kon beter:
   • Niet iedereen is bereikt.  
   • Er werd te positief gecommuniceerd over een windpark.  
   • Kritische vragen werden niet of laat beantwoord. 
  • In bijeenkomsten over een mogelijk windpark waren met name 50+ers aanwezig. De jonge generatie die straks te maken krijgt met de gevolgen van klimaatverandering, waren er niet en hun menig is niet gehoord. 
 5. Besluiten gemeenteraad
  • Een aantal jaren geleden is door de gemeente Venray onderzocht of er een windpark mogelijk is. De conclusie was dat dit niet het geval is. Waarom heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van KODE (2019) besloten nogmaals een verkenning naar een windpark uit te voeren?
 6. Rol provincie Limburg
  • Inwoners hebben zorgen dat de provincie Limburg, als bevoegd gezag voor grootschalige opwek, toch besluit om een windpark te realiseren. 
  • In de energietransitie zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen. Zo ook de provincie Limburg en de gemeente Venray. Gaat de rijksoverheid verplichtingen opleggen?    
 7. Kwaliteit van de leefomgeving
  • In de afgelopen jaren is de leefomgeving rondom veel dorpen ingrijpend veranderd. Voorbeeld hiervan zijn de meters hoge bedrijfshallen op industrieterreinen. Nu komen er wind- en zonneparken. Genoeg is genoeg.
 8. Vertrouwen in de overheid
  • Het gevoel bestaat dat de overheid niet meer luistert naar wat de inwoners vinden. Elke keer worden inwoners overvallen door plannen die ingrijpende gevolgen hebben voor de leefbaarheid en leefomgeving. Als je als gemeenschap niet alert bent, overkomt het je.   
 9. Klimaatverandering
  • De impact van klimaatverandering is zichtbaar en voelbaar. Iedereen begrijpt dat we iets moeten doen. De vraag is wat, waar en wanneer.    

Afsluiting Jan Jenneskens

 • Jan Jenneskens dankt iedereen voor de gemaakte suggesties en opmerkingen. Deze zijn van harte welkom en zullen worden meegenomen in de rapportage.  
 • Bij de vaststelling van KODE-Venray werd besloten om dit beleidsdocument na 2 jaar te evalueren op basis van de opgedane ervaringen met de tender voor een zonneweide en de verkenning van een windpark. Deze evaluatie zou een goede aanleiding zijn om een brede dialoog te starten met de inwoners van Venray (jong en oud) over concrete acties op korte- en middellange termijn. Kortom, hoe kunnen en willen we onze ambities en doelstellingen behalen en hoe gaan we dit concreet realiseren? Door deze vragen samen met inwoners te beantwoorden werken we aan draagvlak voor de realisatie van de opgave van de energietransitie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *