Proces ruimtelijke afweging (locaties)

Waarom zijn sommige locaties wel een ‘zoekgebied’ en anderen niet?

Het zoekgebied voor de opwek van windenergie is in de gemeente Venray beperkt vanwege beleidsmatige en milieutechnische belemmeringen. Door de aanwezigheid van de militaire vliegbasis De Peel en de Maas is er slechts een smalle strook ten oosten van de A73 waar enkele locaties zijn waar zo’n windpark kan komen. Deze strook begint ten zuiden van Geijsteren en reikt tot Oirlo en Castenray. Dit is ook terug te vinden in hoofdstuk 5 van het KODE Venray. In een ruimtelijke analyse is het zoekgebied ten oosten van Venray nader onderzocht. Daarbij zijn de volgende gebieden eerst uitgesloten:

 • Uitsluitingsgebied voor windenergie volgens de Provinciale Omgevingsverordening 2014 (POL2014) van de provincie Limburg;
 • 300 meter afstand tot woningen in verband met hinder door geluid of slagschaduw;
 • Aanwezige natuurwaarden zoals Natuurnetwerk Nederland (Goudgroene natuurzone) en Natura 2000-gebied.

Op basis van bovenstaande criteria blijken vier gebieden mogelijk geschikt voor de opwek van windenergie.

Daarna is op basis van de inbreng van bewoners en op basis van andere beleidsmatige en milieutechnische belemmeringen een nadere analyse uitgevoerd van de zoekgebieden. Hierin is in meer detail gekeken naar mogelijke plekken waar geen windenergie mogelijk is. Met het uitsluiten van dergelijke plekken komt een kansenkaart naar voren: wie zien hierop waar geen beperkende aspecten gelden en waar dus ruimte is voor de opwek van windenergie. Sommigen van deze beperkingen zijn niet volledig hard, waardoor richtafstanden opgenomen zijn die aangeven buiten welke afstanden er geen effecten meer te verwachten zijn. Met maatwerk kan er altijd gekeken worden of meer of minder afstand benodigd is. Dat is ook afhankelijk van de omvang van de windmolens en hun vermogen. Er is rekening gehouden met de volgende aspecten en de beoogde afstand:

 • 1km afstand tot de bebouwde kom
 • 500 meter afstand tot lintbebouwing
 • 400 meter afstand tot gevoelige bestemmingen (woningen, onderwijslocaties en zorglocaties)
 • 200 meter afstand tot elektrische hoogspanningsinfrastructuur
 • 200 meter afstand tot buisleidingen (grote aardgasleidingen)
 • Uitsluitingsgebied opgenomen in de POL2014
 • Goudgroene natuurzone
 • Natura2000

Beperkingen bouwhoogte

Windmolens kunnen niet overal. Op sommige plekken is de toegestane bouwhoogte beperkt vanwege veiligheid en vliegvelden. Het gaat hier om de:

 • defensieradar
 • normhoogte gebieden vliegveld

De defensieradar staat beschreven op deze website: Radar bij windprojecten | RVO.nl. Deze defensieradars zijn opgesteld voor de nationale veiligheid en controleren ons luchtruim. Om ervoor te zorgen dat windmolens geen negatief effect hebben op de detectiekans van de defensieradar moeten windturbine opstellingen altijd door TNO getoetst worden. De norm voor de defensieradar is dat er altijd een minimale radar detectiekans is van 90%. Wanneer de windturbine opstelling er voor zorgt dat er minder dan 90% detectiekans zijn maatregelen vereist aan de opstelling.

Zolang er geen opstelling is (of voorkeursopstelling) kan er nog niet met zekerheid gezegd worden of er een nadelig effect is de detectiekans van de defensieradar. Op voorhand is een effect op de defensieradar niet uit te sluiten.

Daarnaast zijn er maximale bouwhoogtes voor in de in- en uitvliegroutes (funnels) van vliegvelden. Hier mogen geen obstakels staan die het vliegverkeer kunnen verstoren of in gevaar kunnen brengen. In de afbeelding hieronder (TNO, p27) staan de hoogtebeperkingen van 300 voet (rood) en 500 voet (blauw) opgenomen (respectievelijk 91 en 152 meter). 

Een groot deel van Venray valt onder deze beperkingen.Daardoor kunnen geen windmolens met voldoende hoogte (en dus vermogen) worden geplaatst voor een financieel haalbaar project. Dit is ook opgenomen in het KODE Venray (zie hoofdstuk 5, KODE Venray).

Bedrijventerreinen (De Spurkt en De Blakt)

In de omgeving werd de vraag gesteld of de windmolens ook bij bedrijventerreinen geplaatst kunnen worden. Het is inderdaad een logische keuze om windmolens te combineren met dergelijke bestaande stedelijke ontwikkeling, echter is dit niet mogelijk in de gemeente Venray. In de gemeente zijn drie grote bedrijventerreinen:

 • De Spurkt (boven Venray)
 • De Blakt (onder Oostrum)
 • De haven van Wanssum

Al deze bedrijventerreinen vallen helaas af doordat een beperking voor windmolens op deze plekken rust. Het gaat om de volgende beperkingen:

 • De Blakt: De 500 voet hoogtebeperking geldt op deze locatie (objecten mogen niet hoger gebouwd worden dan 500 voet: 152 meter). Hierdoor is er onvoldoende hoogte voor moderne windmolens en daarom geen financieel haalbaar project.
 • De Spurkt: Bij dit bedrijventerrein geldt dezelfde hoogtebeperking als bij de Blakt. Het meest noordelijke deel van het bedrijventerrein valt zelfs onder de 300 voet begrenzing (91 meter).
 • De haven van Wanssum: De provincie Limburg heeft uitsluitingsgebieden voor windenergie. De volledige haven ligt in dit gebied (link). Daarom zijn hier geen windmolens mogelijk.

Vandaar dat er op andere plekken gekeken moet worden voor windmolens dan bedrijventerreinen. Deze aspecten zijn ook terug te vinden in het KODE Venray (zie hoofdstuk 5, KODE Venray).