Algemene vragen

Bekijk hier de meest gesteld, algemene, vragen over het Windpark Venray. 

Een lokaal windpark levert een bijdrage aan de productie van groene stroom, CO2 vermindering en de baten die voortkomen uit het windpark komen ten gunste van de omwonenden en omgeving. Mocht een lokaal windpark haalbaar en wenselijk zijn, is het uitgangspunt dat inwoners uit de gemeente Venray minimaal 50% en met voorkeur 100% eigenaar worden. 

Een lokaal windpark kan een bijdrage leveren aan de volgende zaken:

 1. Productie van lokale groene stroom; een lokaal windpark levert een bijdrage aan de nationale en lokale energiedoelstellingen
 2. Vermindering van de CO2 uitstoot; hoe meer schone energie we gebruiken, hoe minder fossiele brandstoffen we hoeven te gebruiken;
 3. Opbrengsten ten behoeve van de inwoners; een windpark levert financiën op die ten goede kunnen komen aan inwoners en grondeigenaren van de gemeente Venray. 

Daarnaast komen er ook ook altijd nadelen bij kijken, denk aan:

 • Geluidsoverlast; een windmolen zorgt voor geluid, 
 • Horizonvervuiling
 • Slagschaduw
 • Laag Frequent Geluid
 • Waarde verminder woningen

Hier kunt u meer lezen over de mogelijke voor-& nadelen van een lokaal windpark.

Een lokaal windpark kan een bijdrage leveren aan de volgende zaken:

 1. Productie van lokale groene stroom; een lokaal windpark levert een bijdrage aan de nationale en lokale energiedoelstellingen
 2. Vermindering van de CO2 uitstoot; hoe meer schone energie we gebruiken, hoe minder fossiele brandstoffen we hoeven te gebruiken;
 3. Opbrengsten ten behoeve van de inwoners; een windpark levert financiën op die ten goede kunnen komen aan inwoners en grondeigenaren van de gemeente Venray. 

Bewoners kunnen participeren in een mogelijk windpark. Het uitgangspunt van een mogelijk windpark in de gemeente Venray is dat de inwoners tevens eigenaar worden over het lokale windpark (georganiseerd via een lokale energiecoöperatie). 

Participatie vindt later in het proces plaats maar hierbij kunt u denken aan:

 • Als investering / beleggingsobject 

Bewoners en grondeigenaren kunnen t.z.t. mee participeren in de vorm van een belegging in een windmolenpark. Denk hierbij aan het verkrijgen van aandelen en obligaties. Het rendement van een belegging in een windmolenpark is afhankelijk van diverse factoren; zoals de hoeveelheid opgewekte groene stroom.

 • Teruginvestering in de maatschappij

Zodra er een windpark gerealiseerd wordt, komt er ook een ‘omgevingsfonds’. Middels een omgevingsfonds hebben bewoners inspraak op waar een deel van de opbrengsten lokaal naar toe gaan. Denk hierbij aan het realiseren van een nieuwe/renoveren van een speeltuin, zwembad, het aanleggen van een recreatiegebied of een andere lokale, sociale voorziening.

Lees hier meer over participatie bij duurzame projecten. 

Hoeveel een windmolen exact op kan leveren is afhankelijk van diverse factoren zoals onder andere de hoogte van de windmolen, het type windmolen, de locatie, de opstelling ten opzichte van andere windmolens en het aantal winduren. Een windmolen op land kan ongeveer 4  MegaWatt opleveren. Een windmolen op het land van 4 MegaWatt levert voldoende stroom voor ongeveer 4.000 huishoudens. In de gemeente Venray is er mogelijk plaats voor minimaal drie en maximaal zes windmolen; dit houdt in dat er minimaal voor 12.000 huishoudens stroom opgewekt kan worden en voor maximaal 24.000 huishoudens. 

Nee, er is nog niets zeker. Momenteel zitten we in de ‘verkenning’; wij gaan op onderzoek uit wat de wensen zijn van bewoners en grondeigenaren van de gemeente Venray en wat haalbaar is. Zo kunt u als inwoner uw mening hier achterlaten. 

Alle input wordt verzameld en gaat medio 2021 naar de Gemeenteraad van Venray. Zij beslissen onder andere op basis van uw mening, en de ander drie genoemde elementen, of er een vervolg ‘onderzoek’ komt.

In de tussentijd kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief en de digitale informatieavonden.

Vragen & antwoorden voor direct omwonenden

Lees hier de vragen over windmolens.

Een direct omwonende is een bewoner wiens woning 1.000 meter van een windmolen afstaat.

Staat een woning op minder dan 1.000 meter van een windmolen, dan is de kans groot dat bewoners de windmolens zien. Wat men kan zien van het windmolenpark is afhankelijk van o.a.; 

 • de exacte afstand
 • de opstelling van de windmolens
 • de omgeving
 • de exacte locatie van de woning/object t.o.v. het windmolenpark. 

Wat direct omwonenden kunnen gaan horen van het windpark is afhankelijk van:

 • de windkracht; 
 • de omgeving (bossen e.d.) en omgevingsgeluid; 
 • water; 
 • huidige isolatie van de woning.

Zodra het windpark geluidsoverlast veroorzaakt, kunnen de windmolens (automatisch) stilgelegd worden. Nieuwe technieken op het gebied van windenergie maken dit mogelijk. 

Lees ook meer over geluid van windmolens op de site van de RVO.

Direct omwonenden worden gecompenseerd met o.a. een financiële vergoeding. (Hoe dichterbij de woning tot een windmolen staat hoe hoger de vergoeding). 

Daarnaast worden de volgende zaken aangeboden; 

 • Compensatie van de waardedaling van woningen (zie ook ‘minnelijke planschade’); 
 • Maatwerk zoals isolatie (bijv. bij geluidsoverlast), beplanting van bomen/bossen en-/of dergelijke; 
 • Lokaal eigenaarschap tegen bijv. een bepaald rentepercentage (denk hierbij aan aandelen/obligaties). 

Daarnaast is er een  leefbaarheidsfonds (voor de omgeving, bijv. voor het uitbreiden van een park, speeltuin, of andere sociale voorziening), wat verdeeld kan worden in en naar het gebied. 

Uit onderzoek blijkt dat woningen die dichtbij een windmolenpark staan, minder waard kunnen zijn of gaan worden. Vandaar dat er een financiële compensatie is voor direct omwonenden en dat direct omwonenden gebruik kunnen maken van ‘planschade’.

Woningen binnen een kilometer afstand van een windmolen, kunnen dalen in waarde. Bewoners kunnen recht hebben op planschade in de situatie dat er een windpark gerealiseerd wordt en de vergunningen zijn afgegeven. 

De praktijk leert dat planschade kan optreden voor woningen binnen een kilometer afstand van het windpark. Daarbij is de afstand tot de windmolen bepalend voor hoogte van de planschade. De hoogte van de planschade zal worden bepaald door een onafhankelijk bureau/taxateur, bijvoorbeeld het bureau SAOZ/. De concrete bedragen voor planschade verschillen per project.

Wat als je gaat verhuizen?  Als je gaat verhuizen nadat het windpark is vergund, maar voordat het er staat, dan kan je in aanmerking komen voor ‘planschade’ als er sprake is van een waardedaling van je huis.

Mocht er een windpark gerealiseerd worden wordt de volledige compensatie van waardedaling van woningen, gegarandeerd. Eigenaren hoeven dit niet zelf te verhalen. Een onafhankelijk/gecertificeerd bureau – zoals SAOZ – zal een taxatie laten uitvoeren.

Ervaringscijfers waardedalling: woningen op ca. 400 m van een turbine kunnen tot 10% in waarde dalen, woningen op 800m afstand tot ca. 1%

Laagfrequent geluid is de laatste jaren in opspraak gekomen bij het realiseren van windmolenparken. 

Er zijn diverse rapporten opgesteld door het RIVM omtrent laagfrequent geluid zoals;

in Nederland wordt de ondergrens meegenomen van 125HZ (vanuit de Nederlandse wet), echter blijkt dat laagfrequent geluid moeilijker te meten is en wordt niet altijd meegenomen in de onderzoeken voor het realiseren van windmolenparken. Omdat de gevoeligheid voor Laagfrequent geluid verschilt per persoon kan het zijn dat de één dit wel voelt in zijn/haar lichaam en de andere persoon niet. 

*) in dit rapport wordt vermeld naar een ‘erratum’ (fout) op pagina 25 

In Nederland is het verplicht om windturbines met zogenaamde ‘obstakelverlichting’ zichtbaar te maken voor de vliegveiligheid. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bepaalt welke verlichting een windpark moet hebben. Hier zijn internationale richtlijnen voor. Windmolens met een tiphoogte van meer dan 150 meter krijgen verlichting als ze op de hoekpunten van het park staan. Tussen de lichten mag de maximale afstand 900 meter bedragen. Het is een flitsend licht. Overdag is het licht wit, en ’s nachts is het rood.

Omwonenden zijn vaak niet blij met de knipperende verlichting en maken zich zorgen om hinder door de verlichting. Daarom is het belangrijk te onderzoeken hoe eventuele hinder zoveel mogelijk kan worden voorkomen, terwijl er wel wordt voldaan aan de internationale richtlijnen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan vast brandende verlichting, het dimmen van verlichting, het toepassen van minder obstakelverlichting of inschakeling van de verlichting op basis van een naderingsdetectiesysteem. 

Obstakelverlichting bij windprojecten | RVO.nl | Rijksdienst

Vraag & antwoorden voor inwoners

Lees hier de meest gestelde vragen door inwoners. 

Het doel van windpark Venray is om mogelijk een lokaal windpark te realiseren waarbij de bewoners van de gemeente Venray voorop staan. Mocht een lokaal windpark wenselijk en haalbaar zijn, zijn dit o.a. de uitgangspunten:

 • lokaal zeggenschap; het windpark wordt eigendom van de bewoners van gemeente Venray. U kunt nu al meedenken en praten over de (on-)mogelijkheden van een lokaal windpark 
 • dat als het windpark er zou komen, de baten en het eigenaarschap naar de bewoners van Venray gaat.

Als blijkt dat een lokaal windpark wenselijk en haalbaar is, dan is het doel om de bewoners van de gemeente Venray voor minimaal 50% en bij voorkeur 100% eigenaar te laten zijn van de windturbines. Dit wordt georganiseerd in de vorm van een bewonerscoöperatie.

Hoeveel het windpark zal opleveren in aantal megawatt groene stroom en in euro’s, is afhankelijk o.a. de volgende criteria:

 • Aantal windmolens; naarmate er meer windmolens zijn, zal er meer groene stroom geproduceerd worden en zal er dus een hogere opbrengst zijn
 • Hoogte van de windmolens; hoe groter de windmolens, hoe hoger de opbrengst per windmolen;
 • Aantal winduren; hoe meer winduren de windmolens draaien, hoe groter de kans op een hogere stroomproductie. 

In deze fase is het nog niet haalbaar om daar getallen aan te koppelen. Zodra het project vordert, zal hier een nauwkeuriger beeld van ontstaan.

Ja, er zijn regelmatig digitale informatiebijeenkomsten. Aanmelden kan via deze pagina. Via Nieuws, de lokale kranten en de gemeentekanalen worden de nieuwe data aangekondigd. 

Zodra het mogelijk en veilig is, zullen wij offline informatie sessies organiseren. 

Momenteel is de lock-down verlengd. Na 2 maart is er weer meer bekend, wij zullen dan (snel) laten weten of en zo ja hoe, we de offline sessies gaan organiseren. 

Uw mening kunt u achterlaten via de online enquête. Hierin kunt u tevens een telefoonnummer achterlaten voor als u wenst teruggebeld te worden. Ook kunt u in de online enquête aangeven of u mee wilt denken tijdens de verkenning (en in welke rol en met welke motivatie).

Vraag & antwoorden over de locatie / grondeigenaren

Lees hier de vragen over windmolens.

Door de aanwezigheid van de militaire vliegbasis De Peel en de Maas is er slechts een smalle strook ten oosten van de A73, beginnend ten zuiden van Geijsteren tot Oirlo en Castenray, waar enkele locaties zijn waar zo’n windpark kan komen.

Op dit moment worden vier gebieden, zoeklocaties, onderzocht op:

 • haalbaarheid
 • wenselijkheid

Tijdens de verkenning wordt gekeken wat een gunstige, haalbare locatie is voor windmolens en wat de visie is van de omgeving, zoals bewoners, direct omwonenden en grondeigenaren. 

Momenteel wordt er gekeken naar een opstelling met minimaal drie en maximaal zes windmolens (mocht een lokaal windpark haalbaar en wenselijk zijn). Diverse locaties en opstellingen worden onderzocht. Hierin wordt gekeken naar o.a. de volgende factoren: 

 • de afstand tot het aantal direct omwonenden 
 • de afstand tot het aantal meters van gebouwen met beschermende functies (denk aan ziekenhuizen, scholen e.d.)  
 • de locatie/ruimte 
 • overige factoren.

Grondeigenaren spelen, net als inwoners, een grote en belangrijke rol in de verkenning.

Alle grondeigenaren van de gemeente Venray, ontvangen begin november, een brief. In deze brief worden zij uitgenodigd om deel te nemen aan (digitale) informatie sessies.

Alle grondeigenaren die uitgenodigd worden voor informatiesessies, hebben begin november een brief ontvangen. (Behoort u tot deze groep en heeft u niets gehoord, neem dan contact op.)

Vraag & antwoorden over de organisatie

Lees hier de vragen over de organisatie. 

Gemeente Venray heeft uitgesproken de regie te willen houden over een mogelijk windpark; zo kan gegarandeerd worden dat de baten naar de lokale gemeenschap gaan. Een lokaal windpark kan een positieve bijdrage leveren aan de nationale en regionale klimaatdoelstellingen, die gehaald kunnen worden uit een combinatie van zonne- & windenergie. Enkel investeren in zonne energie levert te weinig op om de klimaatdoelstellingen te behalen, vandaar dat er onderzocht wordt wat en hoeveel een lokaal windpark exact kan opleveren op het gebied van windenergie en het verminderen van Co2 uitstoot. Venray Vergroent is het initiatief van de gemeente waaronder dit project valt. Venray Vergroent is verantwoordelijk voor de lokale energietransitie om stapsgewijs over te gaan op duurzame energiebronnen in plaats van energie te halen uit fossiele brandstoffen die steeds schaarser worden. 

Lees hier meer over op de website van Gemeente Venray. 

Momenteel gaat de gebiedsregisseur, Frank van Bussel, samen met de inwoners van de gemeente Venray, een lokale werkgroep en de grondeigenaren onderzoeken of een lokaal windpark wenselijk en haalbaar is. Uw mening hierin is belangrijk. 

De Rijksoverheid wil in 2020 een windenergievermogen van 6.000 Megawatt (MW) behalen. Dat staat gelijk aan 2.000 tot 3.000 windturbines die 3 tot 4 miljoen huishoudens van elektriciteit voorzien. Iedere provincie neemt een deel hiervan voor zijn rekening. De windrijke provincies zoals Friesland en Zuid-Holland meer dan de regio’s waar het minder waait.

De provincie Limburg heeft met het Rijk afgesproken om 95,5 MW aan windvermogen te realiseren (Bron: Venray Vergroent). 

(Dit is gebaseerd op de huidige situatie, er is een grote kans dat we in de toekomst meer energie gaan verbruiken met zijn allen.)

Medio 2021 gaat alle informatie, input en onderzoeksgegevens naar de Gemeenteraad van Venray. Zij zullen beslissen of een er een verder onderzoek gaat plaats vinden. 

Vraag & antwoorden over de enquêtes

Lees hier de vragen over de vragenlijsten

Om inwoners te betrekken bij de verkenning en het invullen van de enquête, zijn de volgende kanalen ingezet; 

 1. Website; via de website www.WindparkVenray.nl kunnen inwoners de enquête invullen;
 2. Informatieavonden; via digitale informatieavonden wordt gevraagd de vragenlijst in te vullen;
 3. Krant; via de lokale kranten/pers is en wordt aandacht gegeven omtrent de ontwikkelingen tijdens de verkenning naar een lokaal windpark en wordt er verwezen naar de link naar de enquête
 4. Dorpskranten; via de dorpskranten zijn er in december 2020 – januari 2021 offline enquêtes verspreid  
 5. Gemeente kanalen; via de kanalen van de gemeente (o.a. Social Media) wordt informatie gedeeld en is er doorverwezen naar de enquête
 6. Mail; via één op één kanalen wordt gevraagd de vragenlijst in te vullen 
 7. Telefonisch: idem voor contact via de telefoon en WhatsApp.
 8. WhatsApp

In de periode 1/11/2020 tot en met 13/2/2021 (23:00 uur) zijn er bijna 575 enquêtes ingevuld. Dit is het aantal na ontdubbeling. Op regelmatige basis zal dit geactualiseerd worden, naarmate er elke maand nog nieuwe enquêtes binnenkomen. De enquête is geen representatief onderzoek, het is een indicatie van de input van inwoners.

Ja, in de bevindingen staat informatie over de algemene tendens en uitgesplitst per locatie. 

De bevindingen uit de enquêtes geven een indicatie. Het is geen representatief onderzoek; (bijv. een afspiegeling van de populatie per locatie). 

Op deze website kunt u het verslag inzien en downloaden waarin de bevindingen uit de enquêtes staan. Het verslag wordt gedeeld in de week van de informatieavonden in februari. (Week van 15 feb.). 

Zodra de bevindingen online staan, zal dit worden aangekondigd via een nieuwsbericht op de site en via o.a. Social Media.