Eerste digitale informatieavond

De eerste digitale informatieavond voor inwoners uit de gemeente Venray staat gepland op donderdag 19 november van 20.00 – 21.00 uur. De avond is speciaal voor inwoners uit de gemeente Venray om mee te praten over een mogelijk windpark in het oosten van de gemeente Venray.

Deze avond zal georganiseerd worden door Frank van Bussel; onafhankelijk gebiedsregisseur.

Tijdens deze avond zullen wij informatie delen en uw vragen beantwoorden.

Agenda

Tijdens de digitale informatieavond wordt er aandacht besteedt worden aan de volgende onderwerpen:

  • De aanleiding voor verkenning naar een mogelijk lokaal windpark
  • De uitgangspunten van een mogelijk windpark
  • Lokaal eigenaarschap
  • Impact voor (direct) omwonenden
  • De locaties
  • Het proces
  • Vragen & antwoorden

Deze sessie duurt één uur en gaat via MS Teams. (Uiteraard zitten hier geen kosten aan).

Vragen

Om zoveel als mogelijk vragen te beantwoorden willen wij vragen om uw vraag, die avond, in de digitale chat te stellen. Zodra u uw naam hoort, kunt u zich kort even voorstellen en uw vraag stellen. Mochten niet alle vragen beantwoord kunnen worden, streven wij ernaar om de overige vragen met antwoord op de website te delen.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden. Zodra de eerste avond vol zit, zal er meteen een tweede avond georganiseerd worden. De eerste 50 deelnemers ontvangen een mail ter bevestiging. Voordat de digitale informatie avond georganiseerd wordt, ontvangen deze 50 deelnemers een tweede mail; in deze mail staat de link naar de MS Teams meeting voor 19 november. U kunt op deze link klikken op 19 november vanaf 19.45. De informatiesessie start om 20.00 uur en we eindigen om 21.00 uur.

Afmelden

Is uw aanmelding bevestigd maar bent u die avond verhinderd? Wilt u dan zo vriendelijk zijn u af te melden per mail naar: info@windparkvenray.nl met vermelding van uw naam?

In maart 2020 is de start van het onderzoek naar de haalbaarheid van een mogelijk windpark in het oostelijk deel van de gemeente Venray uitgesteld vanwege Covid-19. Inmiddels is besloten om de verkenning te starten, middels digitale middelen. Het doel van de verkenning is om samen met de bewoners en grondeigenaren van de gemeente Venray te inventariseren of een windpark in de gemeente Venray wenselijk en haalbaar is. Bewoners en grondeigenaren uit de gemeente Venray staan centraal in de verkenning. 

Lokaal eigenaarschap

Mocht een lokaal windpark haalbaar en wenselijk zijn, is het uitgangspunt van de gemeente Venray dat inwoners van Venray voor minimaal 50% en bij voorkeur 100% eigenaar worden van het park. Op deze wijze kunnen de inwoners van de gemeente Venray zeggenschap krijgen over het windpark. 

Baten naar de bewoners van gemeente Venray 

Een ander doel van een mogelijk lokaal windpark is dat de baten zoals de opbrengst die voortkomt uit een windpark ten goede komt van de Venrayse gemeenschap. Daarnaast wordt in de verkenning onderzocht of en hoe bewoners eventueel mee willen participeren als eigenaar; bijvoorbeeld in de vorm van aandelen, obligaties en een teruginvestering in maatschappelijke initiatieven via een omgevingsfonds. 

Opbrengst uit een windmolen

Hoeveel een windmolen exact op kan leveren is afhankelijk van diverse factoren zoals onder andere de hoogte van de windmolen, het type windmolen, de locatie, de opstelling ten opzichte van andere windmolens en het aantal winduren. Een windmolen op land kan ongeveer 4  MegaWatt opleveren. Een windmolen op het land van 4 MegaWatt levert voldoende stroom voor ongeveer 4.000 huishoudens. In de gemeente Venray is er rekening houdend met alle ruimtelijke kaders mogelijk plaats voor minimaal drie en maximaal zes windmolen; dit houdt in dat er minimaal voor 12.000 huishoudens stroom opgewekt kan worden en voor maximaal 24.000 huishoudens. 

Locaties

Er zijn vier locaties aangewezenBinnen de relevante ruimtelijke kaders zijn er vier locaties mogelijk in het oosten van de gemeente Venray, de als zogeheten ‘zoeklocaties’; deze locaties zouden eventueel geschikt kunnen zijn voor een lokaal windpark. In het grootste deel van Venray kunnen geen windmolens komen door de aanwezigheid van vliegveld De Peel. 

Grondeigenaren die in één van deze vier zoekgebieden land bezitten, zijn aangeschreven en uitgenodigd voor een digitale informatieavond. Samen met de grondeigenaren wordt besproken wat eventueel de meest geschikte locatie zou kunnen worden voor het windpark. De vier zoekgebieden zijn te zien op de website www.WindparkVenray.nl/locaties. 

Venray Vergroent

De gemeente Venray heeft uitgesproken de regie te willen houden over een mogelijk windpark; zo kan gegarandeerd worden dat de baten naar de lokale gemeenschap gaan. Een lokaal windpark kan een positieve bijdrage leveren aan de nationale en regionale klimaatdoelstellingen, die gehaald kunnen worden uit een combinatie van zonne- & windenergie. Enkel investeren in zonne energie levert te weinig op om de klimaatdoelstellingen te behalen, vandaar dat er onderzocht wordt wat en hoeveel een lokaal windpark exact kan opleveren op het gebied van windenergie en het verminderen van Co2 uitstoot. Venray Vergroent is het initiatief van de gemeente waaronder dit project valt. Venray Vergroent is verantwoordelijk voor de lokale energietransitie om stapsgewijs over te gaan op duurzame energiebronnen in plaats van energie te halen uit fossiele brandstoffen die steeds schaarser worden. 

Digitale informatieavond 

Op donderdag 19 november om 20.00 uur vindt de eerste digitale informatieavond plaats, inwoners uit de gemeente Venray kunnen zich opgeven via www.WindparkVenray.nl. Er is plaats voor 50 deelnemers. Op deze avond zal er meer uitleg gegeven worden over de uitgangspunten, de locaties, de impact voor omwonenden en is er ruimte voor vragen. Mocht de eerste avond vol zitten, dan worden er direct meerdere avonden georganiseerd. Via de site zullen de nieuwe data gedeeld worden. 

Enquête

Omdat een lokaal windpark een hoge impact kan hebben voor inwoners en met name direct omwonenden, kunnen zij hun mening, opmerkingen, zorgen en vragen delen middels een online vragenlijst. De online enquête staat op www.WindparkVenray.nl en is toegankelijk voor bewoners van de gemeente Venray. 

WhatsApp 

Bewoners, grondeigenaren en dorpsraden uit de gemeente Venray kunnen meer informatie inzien en contact opnemen via de website. Ook is er de mogelijkheid om een vraag via WhatsApp te stellen. 

Gebiedsregisseur

De gemeente Venray heeft Frank van Bussel gevraagd als onafhankelijke gebiedsregisseur. Hij zal, samen met een lokale werkgroep de verkenning leiden en organiseren. Tijdens de verkenning staan de bewoners en grondeigenaren centraal. 

Besluitvorming

Op dit moment doorlopen we de verkennende fase. Of naar aanleiding van de uitkomst van deze verkennende fase een volgende stap in de ontwikkeling van een lokaal windpark gezet wordt gerealiseerd gaat worden zal in 2021 besloten worden door de gemeenteraad van Venray. Alle input van gesprekken met bewoners en grondeigenaren, en de uitkomst van de enquête wordt hierin meegenomen.