N.a.v. de vragen van de inwoners op de informatieavond zullen wij hierbij delen welke taken reeds gerealiseerd zijn, wat er op de site staat en welke vragen/taken er nog open staan.

Hier ziet u een (momentopname) van de taken zoals die er nu zijn;

De datum van beantwoording is afhankelijk van diverse factoren, wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Mist u zaken? Wilt u deze graag heel concreet, aanleveren naar info@windparkvenray.nl.

Dank u wel.

In februari zijn en worden er digitale informatieavonden georganiseerd voor direct omwonenden van de zoekgebieden.

Tijdens deze avonden staan de volgende punten op de agenda;

 • De omgeving
 • Locatie onderzoek
 • Bevindingen van de enquête
 • Het proces
 • De vervolgstappen
 • Het bespreken van verdere vragen, opmerkingen

Hieronder kunt u zowel de presentatie inzien als de bevindingen van de  enquête.

Presentatie informatieavonden

Hier kunt u de presentatie downloaden;

Bevindingen enquête verkenning

Vanaf november 2020 is aan inwoners, omwonenden gevraagd hun mening te delen via een vragenlijst. Dit is een middel, naast de andere kanalen, om inwoners mee te laten praten en denken in de verkenning naar een mogelijk windpark.

De enquête is geen representatief onderzoek, het is indicatief en geeft aan wat het sentiment is per dorp, onder de inwoners die deze vragenlijst hebben ingevuld.

Hier kunt u de bevindingen van de enquête inzien.

Komen er nog meer informatie avonden?

Er is een grote wens van inwoners om offline bijeen te komen. Zodra dit mogelijk en veilig is (binnen de RIVM richtlijnen), zullen wij dit organiseren.

Veelgestelde vragen

Er zijn veel vragen over de zoekgebieden. Waarom is de ene locatie wel een zoekgebied en de andere niet? Lees hier meer over het, zoals dat heet ‘proces ruimtelijke afweging’.

Proces ruimtelijke afweging

Het zoekgebied voor de opwek van windenergie is in de gemeente Venray beperkt vanwege beleidsmatige en milieutechnische belemmeringen. Door de aanwezigheid van de militaire vliegbasis De Peel en de Maas is er slechts een smalle strook ten oosten van de A73 waar enkele locaties zijn waar zo’n windpark kan komen. Deze strook begint ten zuiden van Geijsteren en reikt tot Oirlo en Castenray. Dit is ook terug te vinden in hoofdstuk 5 van het KODE Venray. In een ruimtelijke analyse is het zoekgebied ten oosten van Venray nader onderzocht. Daarbij zijn de volgende gebieden eerst uitgesloten:

 • Uitsluitingsgebied voor windenergie volgens de Provinciale Omgevingsverordening 2014 (POL2014) van de provincie Limburg;
 • 300 meter afstand tot woningen in verband met hinder door geluid of slagschaduw;
 • Aanwezige natuurwaarden zoals Natuurnetwerk Nederland (Goudgroene natuurzone) en Natura 2000-gebied.

Op basis van bovenstaande criteria blijken vier gebieden mogelijk geschikt voor de opwek van windenergie.

Daarna is op basis van de inbreng van bewoners en op basis van andere beleidsmatige en milieutechnische belemmeringen een nadere analyse uitgevoerd van de zoekgebieden. Hierin is in meer detail gekeken naar mogelijke plekken waar geen windenergie mogelijk is. Met het uitsluiten van dergelijke plekken komt een kansenkaart naar voren: wie zien hierop waar geen beperkende aspecten gelden en waar dus ruimte is voor de opwek van windenergie. Sommigen van deze beperkingen zijn niet volledig hard, waardoor richtafstanden opgenomen zijn die aangeven buiten welke afstanden er geen effecten meer te verwachten zijn. Met maatwerk kan er altijd gekeken worden of meer of minder afstand benodigd is. Dat is ook afhankelijk van de omvang van de windmolens en hun vermogen. Er is rekening gehouden met de volgende aspecten en de beoogde afstand:

 • 1km afstand tot de bebouwde kom
 • 500 meter afstand tot lintbebouwing
 • 450 meter afstand tot gevoelige bestemmingen (woningen, onderwijslocaties en zorglocaties)
 • 200 meter afstand tot elektrische hoogspanningsinfrastructuur
 • 200 meter afstand tot buisleidingen (grote aardgasleidingen)
 • Uitsluitingsgebied opgenomen in de POL2014
 • Goudgroene natuurzone
 • Natura2000

Beperkingen bouwhoogte

Windmolens kunnen niet overal. Op sommige plekken is de toegestane bouwhoogte beperkt vanwege veiligheid en vliegvelden. Het gaat hier om de:

 • defensieradar
 • normhoogte gebieden vliegveld

De defensieradar staat beschreven op deze website: Radar bij windprojecten | RVO.nl. Deze defensieradars zijn opgesteld voor de nationale veiligheid en controleren ons luchtruim. Om ervoor te zorgen dat windmolens geen negatief effect hebben op de detectiekans van de defensieradar moeten windturbine opstellingen altijd door TNO getoetst worden. De norm voor de defensieradar is dat er altijd een minimale radar detectiekans is van 90%. Wanneer de windturbine opstelling er voor zorgt dat er minder dan 90% detectiekans zijn maatregelen vereist aan de opstelling.

Zolang er geen opstelling is (of voorkeursopstelling) kan er nog niet met zekerheid gezegd worden of er een nadelig effect is de detectiekans van de defensieradar. Op voorhand is een effect op de defensieradar niet uit te sluiten.

Daarnaast zijn er maximale bouwhoogtes voor in de in- en uitvliegroutes (funnels) van vliegvelden. Hier mogen geen obstakels staan die het vliegverkeer kunnen verstoren of in gevaar kunnen brengen. In de afbeelding hieronder (TNO, p27) staan de hoogtebeperkingen van 300 voet (rood) en 500 voet (blauw) opgenomen (respectievelijk 91 en 152 meter). 

Een groot deel van Venray valt onder deze beperkingen.Daardoor kunnen geen windmolens met voldoende hoogte (en dus vermogen) worden geplaatst voor een financieel haalbaar project. Dit is ook opgenomen in het KODE Venray (zie hoofdstuk 5, KODE Venray).

Bedrijventerreinen (De Spurkt en De Blakt)

In de omgeving werd de vraag gesteld of de windmolens ook bij bedrijventerreinen geplaatst kunnen worden. Het is inderdaad een logische keuze om windmolens te combineren met dergelijke bestaande stedelijke ontwikkeling, echter is dit niet mogelijk in de gemeente Venray. In de gemeente zijn drie grote bedrijventerreinen:

 • De Spurkt (boven Venray)
 • De Blakt (onder Oostrum)
 • De haven van Wanssum

Al deze bedrijventerreinen vallen helaas af doordat een beperking voor windmolens op deze plekken rust. Het gaat om de volgende beperkingen:

 • De Blakt: De 500 voet hoogtebeperking geldt op deze locatie (objecten mogen niet hoger gebouwd worden dan 500 voet: 152 meter). Hierdoor is er onvoldoende hoogte voor moderne windmolens en daarom geen financieel haalbaar project.
 • De Spurkt: Bij dit bedrijventerrein geldt dezelfde hoogtebeperking als bij de Blakt. Het meest noordelijke deel van het bedrijventerrein valt zelfs onder de 300 voet begrenzing (91 meter).
 • De haven van Wanssum: De provincie Limburg heeft uitsluitingsgebieden voor windenergie. De volledige haven ligt in dit gebied (link). Daarom zijn hier geen windmolens mogelijk.

Vandaar dat er op andere plekken gekeken moet worden voor windmolens dan bedrijventerreinen. Deze aspecten zijn ook terug te vinden in het KODE Venray (zie hoofdstuk 5, KODE Venray).

Voor- & nadelen van een windpark

Wat zijn de voor- & nadelen van een lokaal windpark? Op deze pagina worden de (algemene) voor- & nadelen toegelicht van en over een lokaal windpark. In Nederland staan meer dan 2.031 windmolens (2019) (bron). Er is dus ervaring van andere locaties. Daarnaast worden er regelmatig onderzoeken uitgevoerd over de effecten voor direct omwonenden en zijn er vele ontwikkelingen op het gebied van windenergie. Wij willen u informeren over wat er al bekend is over windparken.

Respect voor elkaar

Het realiseren van een windmolenpark heeft altijd impact op de lokale gemeenschap, denk hierbij aan;
 • inwoners
 • grondeigenaren
 • gemeente
 • projectontwikkelaar
 • energiecoöperatie (indien aanwezig en actief)
Per individu kunnen belangen, wensen en visies verschillen. De mogelijke realisatie van een lokaal windpark roept veel vragen en zorgen op. Dat is logisch gezien de hoge impact die een windmolenpark kan hebben op de leefbaarheid, vooral voor de direct omwonenden. Meningen, visies, belangen en waardes zullen altijd blijven verschillen. Het is juist daarom belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven gaan, op een voor elkaar, respectvolle, manier. Disclaimer: diverse zaken zijn daarnaast altijd ‘persoonlijk’ en relatief; wat voor de ene persoon een voordeel is, kan voor de ander een nadeel zijn en vice versa. Daarnaast gaat ieder individu weer anders om met bepaalde zaken. De tekst die hieronder staat is daarom een mogelijke benaderingswijze en kan nogmaals, voor iedereen, anders zijn, ook en juist in de praktijk.

Wat zijn de nadelen van een lokaal windmolenpark?

Geluidsoverlast

Inwoners die dichtbij een windmolenpark woonachtig zijn, kunnen last hebben van geluidsoverlast. De wieken van de windmolen bewegen wat een bepaald geluid met zich meebrengt. Daarnaast zorgt ook de generator voor geluid. Wat iemand hiervan hoort is afhankelijk van diverse factoren zoals;
 • de afstand van een windmolen tot een woning;
 • het type windmolen (en de hoogte en omvang);
 • de stand van de wind;
 • isolatie van een woning;
 • bebouwing, bossen, water; elke situatie is anders doordat er diverse zaken tussen de windmolen en een woning kunnen staan;
 • persoonlijk; sommige mensen zijn gevoeliger voor geluid dan anderen.
Tegenwoordig zijn er mogelijkheden om het geluidsoverlast te beperken (denk aan app waarmee direct omwonenden hun ervaringen kunnen delen zodat een windmolen bij overlast, stil gezet kan worden). Dat neemt niet weg dat er geen geluidsoverlast is, het kan enkel anno 2021 meer bijgestuurd worden.

Slagschaduw

Direct omwonenden kunnen last hebben van slagschaduw. Om de paar secondes komt er een schaduw binnen vallen. Tegenwoordig kunnen windmolens zo ingeregeld worden dat slagschaduw beperkt/geminimaliseerd wordt. In dit artikel (punt 3 “slagschaduw”) staat een video waarbij u kunt inzien hoe de slagschaduw is als er niet wordt bijgestuurd.

Laagfrequent geluid

Laagfrequent geluid is de laatste jaren in opspraak gekomen bij het realiseren van windmolenparken. Er zijn diverse rapporten opgesteld door het RIVM omtrent laagfrequent geluid zoals; in Nederland wordt de ondergrens meegenomen van 125HZ (vanuit de Nederlandse wet), echter blijkt dat laagfrequent geluid moeilijker te meten is en niet altijd wordt meegenomen in de onderzoeken voor het realiseren van windmolenparken. Omdat de gevoeligheid voor Laagfrequent geluid verschilt per persoon kan het zijn dat de één dit wel voelt in zijn/haar lichaam en de andere persoon niet. *) in dit rapport wordt vermeld naar een ‘erratum’ (fout) op pagina 25.

Horizonvervuiling

Een windmolenpark wordt vaak hand in hand genoemd met de term ‘horizonvervuiling’; inwoners van een gebied nabij een windmolenpark zien de realisatie van een windpark als ‘negatief’ element in hun landschap. (Soms ligt dit ook aan de opstelling van de windmolens). In open landelijk gebied ervaart men windmolens meestal storender dan in stedelijke gebieden. Bij een gemiddeld weertype zijn windmolens van 100 meter hoog op tien kilometer matig zichtbaar. Bij helder weer zijn windmolens, net als hoge gebouwen, tot op 35 km waarneembaar. (Bron Windenergie.nl).

Waardedaling van woningen

Woningen binnen een kilometer afstand van een windmolen, kunnen dalen in waarde. Bewoners kunnen recht hebben op planschade in de situatie dat er een windpark gerealiseerd wordt en de vergunningen zijn afgegeven. Wat als je gaat verhuizen?  Als je gaat verhuizen nadat het windpark is vergund, maar voordat het er staat, dan kan je in aanmerking komen voor ‘planschade’ als er sprake is van een waardedaling van je huis. De praktijk leert dat planschade kan optreden voor woningen binnen een kilometer afstand van het windpark. Daarbij is de afstand tot de windmolen bepalend voor hoogte van de planschade. De hoogte van de planschade zal worden bepaald door een onafhankelijk bureau/taxateur, bijvoorbeeld het bureau SAOZ/. De concrete bedragen voor planschade verschillen per project.

Opbrengsten gaan naar partijen buiten de eigen gemeenschap

Soms gaan de opbrengsten van een windpark naar derde partijen zoals grote internationale multinationals. Bijvoorbeeld wanneer er vooraf geen duidelijke visie/afspraken gemaakt zijn met als doel de opbrengsten lokaal te verdelen. Een concreet voorbeeld hiervan is in Wieringermeer, waarbij de opbrengsten op het gebied van duurzame energie niet naar de inwoners en grondeigenaren zijn gegaan.

Wat zijn de voordelen?

De uitstoot van CO2 verlagen

De aarde warmt op en de klimaatverandering wordt steeds meer zicht- & voelbaar. Daarom is het aan ons, de maatschappij, om ons steentje bij te dragen aan het beperken van de opwarming van de aarde en klimaatverandering. Zo kunnen wij de CO2 uitstoot reduceren. Dit kan op diverse manieren en op diverse niveaus;
 • individueel niveau; denk aan het isoleren van een woning, aanleg van zonnepanelen en dergelijke
 • regionaal niveau; denk hierbij aan het opzetten van een lokaal ‘groen’ park (zon/wind)
 • nationaal niveau
Vanuit de RES (Regionale Energie Strategie) Noord- & Midden Limburg worden er doelstellingen bepaald. Over Venray staat er: “Venray: Het aangrenzende gebied in de provincie Noord-Brabant wordt ook aangewezen voor grootschalige opwekking. In het gemeentelijke beleid zijn nog aanvullende potentiegebieden weergegeven.” (p. 13).  Venray kan dus een gebied zijn die op lokaal niveau een actieve bijdrage levert aan het opwekken naar de vraag aan groene stroom en waarmee er een bijdrage geleverd wordt aan de vraag naar groene stroom.

Lokaal eigenaarschap

Een lokaal windmolenpark kan diverse voordelen bieden voor inwoners en grondeigenaren. Zodra er heldere afspraken liggen over eigenaarschap, kunnen inwoners en grondeigenaren mede bepalen wie eigenaar worden en dus ook waar de opbrengsten naar toe gaan. Het uitgangspunt van de gemeente Venray is dat een mogelijk windpark minimaal voor 50% in ‘handen’ is van de inwoners met een streven naar 100%; zo is de kans het grootste dat de opbrengsten terugvloeien naar de lokale gemeenschap.

Huishoudens van groene stroom voorzien

Een windmolenpark levert diverse opbrengsten op, waaronder het opwekken van groene stroom. Lokale huishoudens en bedrijven kunnen voorzien worden van groene stroom en leveren hierbij een directe bijdrage aan het verduurzamen van de omgeving.

Participatie

Tijdens een participatieproject kunnen direct omwonenden (dus inwoners binnen 1 kilometer van de windmolens) aangeven hoe zij wensen te participeren. Lees hier meer over participatie en projecten in de praktijk.

Omgevingsfonds

Een deel van de opbrengsten van een lokaal windpark kunnen geïnvesteerd worden in de lokale gemeenschap. Zo kunnen de opbrengsten letterlijk naar de direct omwonenden gaan. Een concreet voorbeeld ziet u hier.
Creëer een omgevingsfonds voor de omgeving
Windmolenpark Nijmegen-Betuwe is een omgevingsfonds gestart. Jaarlijks wordt 1 euro per opgewekte megawatt in het fonds gestopt voor de buurtschappen rondom de molens. Hier mogen ze iets moois mee doen, zo schrijft de Gelderlander. Nijssen zegt in het artikel: “Betekent in de praktijk zo’n 20.000 euro per jaar. Dus vijf mille per ‘kern’.” In het buurtschap Reeth wordt binnenkort met het eerste bedrag de glasvezelkabel ook naar elke voordeur doorgetrokken, en is het gebruik de eerste jaren gratis. Daarnaast zijn er welkomst- en naamborden aangeschaft in het buurtschap. 

‘Waar staan we’? In december 2020 zijn de laatste ronde digitale informatieavonden geweest. Hierbij leest u een update van waar we nu staan en wat de planning is voor de maand februari.

Raadsinformatiebrieven

Alle raadsinformatiebrieven staan op de site; deze kunt u hier vinden.

Veelgestelde vragen

Tijdens deze avonden, in december 2020, zijn we in gesprek geweest met de diverse omliggende dorpen van de zoekgebieden. Uit deze avonden en ook de online enquêtes, mails en persoonlijke gesprekken, kwamen veel vragen naar voren.

Veelgestelde vragen zijn onder andere;

 • ‘Hoe zit het met de gezondheid voor inwoners die vlakbij een windpark wonen?’
 • ‘In Duitsland is er een 1.000 meter richtlijn ingetreden, kan dat hier ook van toepassing zijn?’
 • ‘Waarom duurzame energie opwekken uit windenergie en niet eerst alle daken vol leggen met zonnepanelen?’
 • ‘Waarom onderzoeken we niet eerst of we meekunnen participeren in andere windparken?’
 • ‘Er is een berekening dat de gemeente Venray al genoeg groene stroom opwekt, als dat klopt, waarom zouden we dan nog een windpark dienen te realiseren?’
 • ‘Hoe zit het met de waardedaling van huizen in en rondom het eventueel gekozen zoekgebied?’
 • ‘Staan er nog fysieke bijeenkomsten op de planning?’

En dit is maar een greep uit alle input die ontvangen is. Achter de schermen worden de vragen geclusterd en koppelen wij dit weer terug aan u in februari.

Vragenlijsten

Daarnaast komt er in februari een eerste terugkoppeling van de ingezonden vragenlijsten. Hierbij zal het volgende gedeeld worden;

 • aantal ontvangen vragenlijsten
 • aantal ontvangen vragenlijsten per dorp
 • wat vinden inwoners belangrijk, wat zijn zorgen, nadelen en wat zijn de vragen.

Terugkoppeling

Op 15 , 16 en 22 februari zullen er nieuwe informatieavonden georganiseerd worden. Tijdens deze avonden zullen de volgende punten op de agenda staan;

 • Vragenlijsten; delen van een eerste analyse
 • Gebied; inzoomen op de diverse gebieden
 • Vragen; het beantwoorden van de meest gestelde vragen
 • Raad; wat is er gedeeld in de gemeenteraad

Voor de digitale avonden kunt u zich HIER aanmelden.

Contact

Wenst u reeds eerder contact kunt u contact opnemen met Frank van Bussel en-/of een mail sturen naar info@windparkvenray.nl.

Nieuwe datum voor inwoners van Oostrum

Op verzoek van de dorpsraad van Oostrum wordt de informatieavond van vanavond verzet naar woensdag 20.15 – 21.15 uur.  (Dit vanwege de persconferentie van vanavond). 

Indien u zich heeft aangemeld; u kunt woensdag gewoon meteen deelnemen; u hoeft zich niet opnieuw aan te melden; zie ook de mail die u hierover ontvangen heeft.


Nieuwe data en tijdstippen per dorp

 • Maandag 14/12 20.15 – 21.15 uur Oirlo 
 • Dinsdag 15/12 19.00 – 20.00 uur Geijsteren
 • Dinsdag 15/12 20.15 – 21.15 uur Wanssum
 • Woensdag 16/12 19.00 – 20.00 uur Klein Oirlo & Castenray
 • Woensdag 16/12 20.15 – 21.15 uur Oostrum 

In verband met privacy wordt de avond niet opgenomen. 

“Hoe zijn windparken op andere locaties geregeld?”, die vraag werd gesteld op de eerste digitale informatieavond voor inwoners van de gemeente Venray. In dit artikel zoomen we in op lokale voorbeelden uit de provincie Limburg. In dit artikel staan links naar documentatie, websites van de andere projecten. Hier ziet u praktijkvoorbeelden met informatie over type windmolens, visualisaties en diverse vormen van burgerparticipatie.

Windpark De Kookepan | Leudal

In 2016 namen Leudal Energie om een coöperatief windpark te gaan bouwen. Het windpark is voor 100% eigendom van de Leudal Energie en daarmee 100% van de leden; de burgers van Leudal. In 2021 is dit windpark van drie windmolens gerealiseerd en kunnen inwoners mee participeren; zowel door het afnemen van lokale groene stroom als door te investeren. (En daarmee hebben ze recht op een bepaald rendement).

Leudal Energie heeft met 150 leden een eigen vermogen van €2,2 miljoen opgehaald binnen vier maanden. De ontwikkeling en het bouwen van het windpark is in eigen beheer door de coöperatie.

Lees hier meer over het windpark in Leudal.

Windpark Echelse Heide | Peel & Maas

In Peel & Maas komen vijf windturbines met een ashoogte van 131 meter en rotordiameter van 138 meter. Het Windpark Echelse Heide dient naar eigen zeggen 58.315.000 kWh/jaar op te wekken aan duurzame, schone energie. Het windpark is een initiatief van Coöperatie Peel Energie. Inwoners kunnen lid worden van deze coöperatie voor €12,50 per jaar, daarmee zijn zijn direct een stukje eigenaar van de coöperatie.

Op hoofdlijnen worden de volgende mogelijkheden geboden voor inwoners;

 • Lid worden voor €12,50 (en daarmee eigenaarschap en zeggenschap hebben over het windpark)
 • Investeren middels obligaties met een rendement van 5% (lees hier meer over de minimale inleg en andere kosten)
 • Stroom afnemen via Peel Energie.

De coöperatie kent circa 230 leden (bron).

Momenteel wordt het windpark Echelse Heide gebouwd en dient volgens de planning in juli 2021 worden opgeleverd. Het type windmolen betreft de Enercon E-138 EP3.

Lees hier meer over de realisatie van het windpark (presentatie informatieavond) en-/of bekijk hier de website.

Windpark Ospeldijk | Nederweert

De bouw van windpark Ospeldijk in Nederweert is zojuist gestart. In het persartikel is het volgende te lezen;

‘Burgermolens’
Als leden van coöperaties NEWECOOP en Zuidenwind hebben talloze inwoners uit Nederweert e.o. geïnvesteerd in het aan te leggen windpark. Ze worden eigenaar van twee van de vier windturbines. Zo blijft de winst lokaal en hebben burgers grote invloed op het ontwikkelproces. Deze invloed heeft geresulteerd in de aankoop van de stilste windturbines die op dit moment te koop zijn. Dit is vooral belangrijk voor de direct omwonenden van windpark Ospeldijk. De grote rotor met een diameter van 149m bestrijkt een oppervlakte van meer dan 3 voetbalvelden. Hiermee vangen we genoeg wind om 8000 huishoudens van groene stroom van eigen bodem te voorzien.

Voor de bouw wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van lokale ondernemers.

Het park wordt ontwikkeld door o.a. burgercoöperatie Zuiderwind, samen met WML (Waterleiding Maatschappij Limburg) en lokale inwoners.

Lees hier het persbericht of bekijk hier de visualisaties.

Digitale bijeenkomsten voor dorpen in de gemeente Venray

In december worden er vijf avonden georganiseerd voor bewoners van de omliggende dorpen rondom de vier zoekgebieden voor een mogelijk windpark in de gemeente Venray. De avonden worden digitaal georganiseerd en u kunt zich opgeven via de website; https://windparkvenray.nl/informatieavond-dorpen.

Momenteel wordt er een verkenning gedaan i.s.m. bewoners en grondeigenaren om te onderzoeken of een lokaal windpark wenselijk en haalbaar is. In 2021 zal de gemeenteraad in Venray hierover een besluit nemen. 

U kunt meer informatie lezen op de website, via de digitale informatieavonden en alvast uw mening achterlaten via www.WindparkVenray.nl/IkPraatMee.

Informatieflyer  

Download hier de informatieflyer;

 

Agenda digitale informatieavonden 

 • Maandag 14/12 19.00 – 20.00 uur Oostrum
 • Maandag 14/12 20.15 – 21.15 uur Oirlo 
 • Dinsdag 15/12 19.00 – 20.00 uur Geijsteren
 • Dinsdag 15/12 20.15 – 21.15 uur Wanssum 
 • Woensdag 16/12 19.00 – 20.00 uur Klein Oirlo & Castenray 

Kent u inwoners uit een ander dorp die niet op de lijst staan? Uiteraard zijn zij ook welkom, zij kunnen zich aanmelden bij een naastgelegen dorp. 

Wat kunt u verwachten van de digitale informatieavond? 

Tijdens deze online sessie krijgt u informatie over de verkenning, kijken we naar  voorbeelden van andere windparken die lokaal georganiseerd zijn, zoomen we in op de vier locaties en kunt u uw vragen stellen. De avond wordt georganiseerd door Frank van Bussel, hij is gevraagd door gemeente Venray als gebiedsregisseur. 

Contact

Heeft u een vraag? Ga naar de website www.WindparkVenray.nl of mail naar info@WindparkVenray.nl

 

Presentatie digitale informatieavond inwoners

Donderdag 19 november j.l. was de eerste digitale informatieavond voor inwoners van de gemeente Venray en omwonenden van de vier zoekgebieden voor een mogelijk windpark.

Wij bedanken iedereen die aanwezig was. U kunt de online vragenlijst hier invullen.

Presentatie

U kunt hier de presentatie inzien.

Digitale inwonersavond 19-11-2020

Links

Op deze pagina ziet u links naar diverse rapporten over KODE gemeente Venray, de regionale energiestrategie en de artikelen in de media.

Digitale Informatie avond; hoe & wat?

Op 17 november zijn grondeigenaren uitgenodigd om mee te praten over een mogelijk windpark in de gemeente Venray. Op 19 november is het de beurt van de bewoners in en rondom de gemeente Venray om mee te praten via een digitale informatieavond. 

De avonden worden georganiseerd via MS Teams. Middels dit artikel willen wij u uitleggen hoe u kunt deelnemen.

In verband met privacy wordt de inhoud van de avond niet opgenomen. 

Stap 1. Meld u aan

Bewoners

Bewoners uit de gemeente Venray en direct omwonenden kunnen zich aanmelden via deze link.

Grondeigenaren

Grondeigenaren zijn aangeschreven per brief en kunnen zich aanmelden via de link in de brief of via info@windparkvenray.nl o.v.v. ‘Grondeigenaren’ en in de mail genoemd; de naam en het adres. 

Stap 2. U ontvangt een mail

Bewoners

Indien u zich heeft aangemeld en tot de eerste 50 aanmeldingen behoort, ontvangt u voor 19 november een mail. In deze mail staat een link naar de MS Teams bijeenkomst. Zodra u deze mail opent, opent er een nieuw scherm in de browser. 

Grondeigenaren

Grondeigenaren ontvangen voor 17 november een mail met een link naar MS Teams. Zodra u deze mail opent, opent er een nieuw scherm in de browser. 

Stap 3. Klik op de link

Zodra u op de link heeft geklikt, opent een nieuw scherm. U krijgt dan drie opties:

 1. De App downloaden; u kunt de MS Teams app downloaden op uw computer
 2. Doorgaan in deze browser; indien u niets wenst te installeren op uw computer kunt u deze optie kiezen
 3. Uw Teams-app openen; zodra u al MS Teams op uw computer heeft staan, kunt u deze optie kiezen.

(Bent u nieuw in MS Teams adviseren wij u optie 2 te kiezen).

MS Teams

Stap 4. Deelnemen aan het gesprek

U kunt vanaf 19.45 aanmelden, de digitale informatieavond start om 20.00 uur. Zodra u op de link heeft geklikt, komt u in MS Teams. U ziet dan het volgende onderstaande scherm. Voer hier de volgende handelingen uit: 

 • Voer uw naam in
 • Zet uw camera aan
 • Zet uw geluid uit (die kunt u later weer aanzetten)
 • Controleer eventueel uw camera- & geluidsinstellingen. Zodra u op het radartje bij instellingen klikt, openen de instellingen aan de rechterkant. 

Klaar? Klik dan op ‘Nu deelnemen’. 

Aanmelden MS Teams

 

Stap 5. De informatieavond bijwonen en vragen stellen

Zodra u bent toegelaten, komt u in de digitale informatieavond. De informatieavond start om 20.00 uur.

Wij verzoeken u om uw camera en audio uit te zetten. 

De avond start met een presentatie over de ontwikkelingen rondom een mogelijk windpark in de gemeente Venray. 

Vragen stellen

Indien u een vraag wilt stellen, kan dat uiteraard. U kunt uw vraag in de chat stellen. 

Chat openen MS TEAMS Vraag stellen

Zodra de presentatie is afgelopen, en u uw naam hoort, kunt u:

 • uw audio en camera aanzetten
 • kort uw naam en woonplaats noemen
 • uw vraag stellen

Mochten er op de avond zelf niet alle vragen gesteld kunnen worden, kunt u alsnog uw vraag in de chat achterlaten. Wij zorgen dan dat er binnen één week de antwoorden op de website komen. 

Afsluiting

De digitale informatieavond sluit om 21.00 uur. Mocht u nadien nog behoefte hebben aan persoonlijk contact, kunt u altijd een mail sturen naar info@windparkvenray.nl. Indien u wenst teruggebeld te worden, kunt u dit vermelden en uw telefoonnummer achterlaten. 

 

Berichtnavigatie