Mei 2021

Als onderdeel van de verkenning naar een mogelijk windpark in de gemeente Venray zijn in de periode van 4 tot en met 8 mei een 10-tal fysieke bijeenkomsten geweest met inwoners en Jan Jenneskens (wethouder gemeente Venray) en Frank van Bussel (verkenner Windpark Venray). In deze notitie wordt verslag gedaan van deze bijeenkomsten.   

Gehouden bijeenkomsten

 • Dinsdag 4 mei 2021: Oostrum (2 bijeenkomsten)
 • Donderdag 6 mei 2021: Oirlo (2 bijeenkomsten)
 • Vrijdag 7 mei: Geijsteren (3 bijeenkomsten)
 • Zaterdag 8 mei 2021: Castenray (2 bijeenkomsten)
 • Zaterdag 8 mei 2021: Wanssum (1 bijeenkomst)

Inleiding Jan Jenneskens (wethouder gemeente Venray)

 • De gemeenteraad van Venray heeft in oktober 2019 het Kader Opwekking Duurzame Energie (KODE) vastgesteld. Een van de acties uit KODE is een verkenning naar de mogelijkheden voor een windpark. 
 • Het college van B&W is hier begin 2020 mee gestart. Vanwege de Coronapandemie is in maart 2020 besloten de verkenning uit te stellen. In september 2020 is de verkenning weer opgestart en zijn diverse digitale communicatiemiddelen ingezet. Tijdens digitale bijeenkomsten is gevraagd om fysieke bijeenkomsten te organiseren en die zijn ook toegezegd. Vandaar deze bijeenkomsten in kleine groepen van maximaal 20 mensen. 
 • In een aantal dorpen heeft de verkenning geleidt tot emotionele discussies tussen voor- en tegenstanders. Er bestaat zelfs het risico dat dit blijvende gevolgen heeft voor het gemeenschapsgevoel in dorpen. Vandaar dat de rapportage over de verkenning nog voor de zomervakantie wordt besproken door de gemeenteraad. Hierdoor ontstaat er duidelijkheid voor inwoners over een eventueel vervolg. 
 • Deze fysieke bijeenkomsten zijn bedoeld om enerzijds aan te geven wat de stand van zaken is en anderzijds om te horen wat mensen vinden en welke suggesties er zijn. 

Inleiding Frank van Bussel (verkenner)   

 • Tijdens de verkenning zijn de mogelijkheden voor een windpark onderzocht op basis van de volgende vier elementen: locaties, wat vinden inwoners en grondeigenaren, haalbaarheid en opbrengsten. 
 • Locaties: 
  • Door de aanwezigheid van de militaire vliegbasis De Peel en de rivier de Maas is er slechts een smalle strook ten oosten van de A73, waar enkele locaties zijn voor een windpark. Deze strook begint ten zuiden van Geijsteren en reikt tot Oirlo en Castenray. 
  • Op basis van bovenstaande belemmeringen en een afstand van 350 meter tot woningen is een eerste verkenning uitgevoerd. Uit deze verkenning bleken er vier zoekgebieden te zijn voor een windpark met minimaal 3 windturbines. 
  • Daarna is op basis van de inbreng van inwoners en op basis van andere beleidsmatige en milieutechnische belemmeringen een nadere analyse uitgevoerd van de zoekgebieden. Met de volgende afstanden tot bewoning is rekening gehouden: 1) 1.000 meter afstand tot de rand van de bebouwde kom; en 2) 450 meter afstand tot woningen.
  • Uit deze nadere analyses blijkt: 
   • In zoekgebied 1 kunnen drie tot vier windturbines geplaats worden. 
   • In zoekgebied 2 (ten zuiden van zoekgebied 1) zouden twee windturbines geplaatst kunnen worden. Echter, windturbines in dit zoekgebied conflicteren met het type natuur dat momenteel wordt voorgesteld bij de ontwikkeling van het natuurgebied aangrenzend aan de visvijver. 
   • In zoekgebied 3 (nabij Oirlo) zouden maximaal twee windturbines geplaatst kunnen worden. Aangezien de minimale grote van een windpark drie windturbines is, valt dit zoekgebied af. 
   • Zoekgebied 4 (nabij Wanssum) ligt minder dan 1 kilometer verwijderd van de rand van de bebouwde kom van Wanssum en er is maar ruimte voor twee windturbines. Dit zoekgebied valt af.  
 • Wat vinden inwoners en grondeigenaren:
  • Tijdens diverse bijeenkomsten en in de enquête heeft de meerderheid van de inwoners aangegeven de komst van een windpark niet te steunen. Uit de resultaten van de enquête bleek ongeveer 69% tegen te zijn. 
  • Stichting Landgoed Geijsteren is eigenaar van diverse gronden in zoekgebied 1. Haar medewerking is cruciaal om een windpark te realiseren. Tijdens een gesprek met het bestuur van de stichting bleek zij niet bereid te zijn om mee te werken aan een mogelijk windpark. 
 • Haalbaarheid:
  • Tijdens de verkenning is ook gekeken of een windpark mogelijk is binnen de huidige wet- en regelgeving op het gebied van geluid, slagschaduw en ecologie/ natuur. Een windpark van 3 of 4 windturbines in zoekgebied 1 is mogelijk. Dit zou eventueel kunnen worden uitgebreid naar het aangrenzende zoekgebied 2 met twee winturbines. Hierdoor ontstaat een lijnopstelling van maximaal zes windturbines.  
  • Aansluiting op het elektriciteitsnetwerk is op dit moment niet mogelijk. Tennet en Enexis gaan de komende jaren het elektriciteitsnetwerk flink uitbreiden. Omdat de ontwikkeling van een windpark minimaal vier jaren duurt is de verwachting dat aansluiting op termijn mogelijk is. 
 • Opbrengsten: 
  • Een windpark van 3 tot 4 windturbines met een tiphoogte van circa 200 meter en een maximaal vermogen van circa 4 megawatt per turbine is financieel haalbaar. Ook leveren zij een substantiële bijdrage aan de opwek van duurzame energie.
 • De conclusie van de verkenning is dat veel inwoners bezwaren hebben tegen de komst van een windpark. Een windpark in zoekgebied 1 en eventueel zoekgebied 2 is vanuit de geldende wetgeving mogelijk en financieel haalbaar. Het besluit van de Stichting Landgoed Geijsteren om als grondeigenaar geen medewerking te verlenen aan een windpark, maakt de ontwikkeling vrijwel onmogelijk.    

Opmerkingen en suggesties

 1. Landschap, natuur en milieu
  • Een windpark past niet in het landschap van het gebied. Er is te weinig ruimte. 
  • Maak allereerst een landschapsvisie en kijk vervolgens waar zonne- en/ of windparken passend en mogelijk zijn op het grondgebied van Venray.
  • Een windpark is schadelijk voor de natuur, zowel binnen als buiten de natuurgebieden. Is dit voldoende onderzocht?
  • Zonnepanelen en windturbines genereren afval. Verf bladdert af en komt in het milieu. Ook de productie kost veel grondstoffen en creëert CO2 uitstoot. Hoe worden zonnepanelen en windturbines verwerkt aan het einde van hun levensduur. Is hier rekening mee gehouden?  
 2. Gezondheid
  • Wat de gevolgen zijn voor de volksgezondheid is onduidelijk, met name op het gebied van laagfrequent geluid. De kans is groot dat de regelgeving op niet al te lange termijn zal worden aangescherpt. 
  • Een aantal inwoners hebben daadwerkelijk wakker gelegen van het feit dat er een windpark zou kunnen komen. Dit heeft geleid tot veel stress.   
 3. Alternatieven 
  • Stimuleer en/ of verplicht zon-op-dak, met name op bedrijfsgebouwen.
  • Werk samen als regio (Regionale Energie Strategie – RES) aan de realisatie van projecten voor duurzame energie-opwek. Een goed voorbeeld is het Energielandgoed Wells Meer in de gemeente Bergen of de initiatieven die de gemeente Horst aan de Maas wil realiseren.
  • Onderzoek de mogelijkheden voor kernenergie en/ of waterstof.
  • Ga op zoek naar innovatieve mogelijkheden om energie op te slaan. 
 4. De verkenning
  • De coronamaatregelen hebben het gesprek over een mogelijk windpark bemoeilijkt. Sommige mensen waren niet in staat de digitale bijeenkomsten te volgen en het was lastig om met elkaar in gesprek te gaan tijdens een digitale bijeenkomst en daarna. 
  • De fysieke bijeenkomsten gehouden tussen 4 en 8 mei voldoen niet aan de coronamaatregelen. 
  • De verkenning is niet goed uitgevoerd en was niet onafhankelijk en integer. Het gevoel ontstond dat de gemeente en de projectgroep van de verkenning, het windpark erdoor wilde duwen. Er moest draagvlak gecreëerd worden.  
  • Het is goed dat de verkenning is uitgevoerd. Op basis van de verkenning kan de gemeenteraad een besluit nemen en ontstaat er duidelijkheid over de vraag of er een windpark komt. 
  • De communicatie kon beter:
   • Niet iedereen is bereikt.  
   • Er werd te positief gecommuniceerd over een windpark.  
   • Kritische vragen werden niet of laat beantwoord. 
  • In bijeenkomsten over een mogelijk windpark waren met name 50+ers aanwezig. De jonge generatie die straks te maken krijgt met de gevolgen van klimaatverandering, waren er niet en hun menig is niet gehoord. 
 5. Besluiten gemeenteraad
  • Een aantal jaren geleden is door de gemeente Venray onderzocht of er een windpark mogelijk is. De conclusie was dat dit niet het geval is. Waarom heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van KODE (2019) besloten nogmaals een verkenning naar een windpark uit te voeren?
 6. Rol provincie Limburg
  • Inwoners hebben zorgen dat de provincie Limburg, als bevoegd gezag voor grootschalige opwek, toch besluit om een windpark te realiseren. 
  • In de energietransitie zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen. Zo ook de provincie Limburg en de gemeente Venray. Gaat de rijksoverheid verplichtingen opleggen?    
 7. Kwaliteit van de leefomgeving
  • In de afgelopen jaren is de leefomgeving rondom veel dorpen ingrijpend veranderd. Voorbeeld hiervan zijn de meters hoge bedrijfshallen op industrieterreinen. Nu komen er wind- en zonneparken. Genoeg is genoeg.
 8. Vertrouwen in de overheid
  • Het gevoel bestaat dat de overheid niet meer luistert naar wat de inwoners vinden. Elke keer worden inwoners overvallen door plannen die ingrijpende gevolgen hebben voor de leefbaarheid en leefomgeving. Als je als gemeenschap niet alert bent, overkomt het je.   
 9. Klimaatverandering
  • De impact van klimaatverandering is zichtbaar en voelbaar. Iedereen begrijpt dat we iets moeten doen. De vraag is wat, waar en wanneer.    

Afsluiting Jan Jenneskens

 • Jan Jenneskens dankt iedereen voor de gemaakte suggesties en opmerkingen. Deze zijn van harte welkom en zullen worden meegenomen in de rapportage.  
 • Bij de vaststelling van KODE-Venray werd besloten om dit beleidsdocument na 2 jaar te evalueren op basis van de opgedane ervaringen met de tender voor een zonneweide en de verkenning van een windpark. Deze evaluatie zou een goede aanleiding zijn om een brede dialoog te starten met de inwoners van Venray (jong en oud) over concrete acties op korte- en middellange termijn. Kortom, hoe kunnen en willen we onze ambities en doelstellingen behalen en hoe gaan we dit concreet realiseren? Door deze vragen samen met inwoners te beantwoorden werken we aan draagvlak voor de realisatie van de opgave van de energietransitie.

In mei is er de mogelijkheid om u aan te melden voor een fysieke bijeenkomst. U kunt zich online aanmelden. De gesprekken duren circa 55 minuten (5 – 10 minuten om te wisselen en de stoelen/tafels schoon te maken i.v.m. Covid-19).

Kunt u niet aanwezig zijn op een dag/tijdstip in uw eigen/naast gelegen dorp, kunt u zich uiteraard aanmelden op een andere locatie.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden; LINK. (Graag 1 persoon per dag en tijdstip aanmelden).

Covid-19

Wij willen u vragen graag;

 • 1,5 meter afstand te houden
 • bij binnenkomst / vertrek ook even goed op te letten op de afstand
 • bij binnenkomst / vertrek uw mondkapje ophouden
 • enkel te komen zodra u zich goed voelt en niet verkouden, koorts of dergelijke heeft
 • op elke locatie zullen handgel en een spuitbus staan, u kunt zelf hier gebruik van maken
 • graag op het ‘eind tijdstip’ te vertrekken zodat er voldoende ruimte is voor de volgende groep.

Data

Datum Locatie Aanvang Tot Aantal personen
4/5/2021 Oostrum | SV Oostrum 16.00 16.55 10 – 20
4/5/2021 Oostrum 17.00 18.00 10 – 20
6/5/2021 Oirlo | De Linde 13.00 13.55 10 – 20
6/5/2021 Oirlo 14.00 14.55 10 – 20
6/5/2021 Oirlo 15.00 15.55 10 – 20
6/5/2021 Oirlo 16.00 17.00 10 – 20
7/5/2021 Geijsteren | Zaal de Kei 14.30 15.25 10 – 20
7/5/2021 Geijsteren 15.30 16.25 10 – 20
7/5/2021 Geijsteren 16.30 17.25 10 – 20
7/5/2021 Geijsteren 17.30   10 – 20
8/5/2021 Castenray | De Wis 9.00 9.55 10 – 20
8/5/2021 Castenray 10.00 10.55 10 – 20
8/5/2021 Castenray 11.00 12.00 10 – 20
8/5/2021 Wanssum | De Zandhoek 13.00 13.55 10 – 20
8/5/2021 Wanssum 14.00 15.00 10 – 20

Locaties

Oostrum

SVO Oostrum,  Sparrendreef 7, 5807 EK Oostrum

Link 

Oirlo

Stichting Gemeenschapshuis “De Linde”, Hoofdstraat 34, 5808 AV Oirlo

Link

Geijsteren

Zaal de Kei en ’t Timmerhuus, Nieuwlandsestraat 1, 5862 AG Geijsteren (graag 10 minuten voor afloop uw gereed voor vertrek i.v.m. het schoonmaken). 

Link 

Castenray

Gemeenschapshuis de Wis, Matthiasstraat 2, Castenray

Wanssum

Gemeenschapshuis de Zandhoek, Sint. Leanoardstraat 1, Wanssum

 

Hierbij willen wij u graag op de hoogte stellen dat u zich vanaf volgende week kunt aanmelden voor de fysieke bijeenkomsten. Vanaf 28/4 zijn er wat versoepelingen en dus mogelijkheden om dit op een veilige manier te organiseren. Tijdens de bijeenkomsten kunt u uw vragen stellen en opmerkingen delen aan de wethouder Dhr. Jennekens en Frank van Bussel, gebiedsregisseur.

Woont u in een ander dorp of kunt u die dag niet?

Woont u in een ander dichtbij gelegen dorp (bijv. Meerlo, Tienray), uiteraard bent u ook welkom om zich aan te melden. Kunt u niet op de dag/tijdstip in uw eigen dorp? Meld u dan aan bij een ander dorp. De aanmeldlink wordt volgende week gedeeld samen met de locaties.

Tijd en Covid-19

In verband met Covid-19 vragen wij u vriendelijk zelf ook de tijd in de gaten te houden i.v.m. een veilige wisseling; 5 minuten voor afloop dient de huidige groep de locatie te hebben verlaten zodat er nog tijd is om de tafels e.d. schoon te maken. Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

Schema fysieke bijeenkomsten

Datum Dorp Locatie Aanvang Tot Aantal personen
4/5/2021 Oostrum Oostrum – SV Oostrum (voetbal) 16.00 16.55 10 – 20
4/5/2021 Oostrum Oostrum – SV Oostrum (voetbal) 17.00 18.00 10 – 20
Datum Dorp Locatie Aanvang Tot Aantal personen
6/5/2021 Oirlo De Linde  13.00 13.55 10 – 20
6/5/2021 Oirlo De Linde 14.00 14.55 10 – 20
6/5/2021 Oirlo De Linde 15.00 15.55 10 – 20
6/5/2021 Oirlo De Linde 16.00 17.00 10 – 20
Datum Dorp Locatie Aanvang Tot Aantal personen
7/5/2021 Geijsteren Geijsteren – Zaal de Kei 14.30 15.25 10 – 20
7/5/2021 Geijsteren Geijsteren – Zaal de Kei 15.30 16.25 10 – 20
7/5/2021 Geijsteren Geijsteren – Zaal de Kei 16.30 17.25 10 – 20
7/5/2021 Geijsteren Geijsteren – Zaal de Kei 17.30 10 – 20
Datum Dorp Locatie Aanvang Tot Aantal personen
8/5/2021 Castenray wordt vervolgd 9.00 9.55 10 – 20
8/5/2021 Castenray wordt vervolgd 10.00 10.55 10 – 20
8/5/2021 Castenray wordt vervolgd 11.00 12.00 10 – 20
Datum Dorp Locatie Aanvang Tot Aantal personen
8/5/2021 Wanssum wordt vervolgd 13.00 13.55 10 – 20
8/5/2021 Wanssum wordt vervolgd 14.00 15.00 10 – 20

De afgelopen maanden zijn er vele vragen binnengekomen; via de digitale informatieavonden, via de enquete, via brieven, mails, Whatsapp en in persoonlijke gesprekken. De inhoud van de vragen is divers. Sommige vragen gaan over de visie van de gemeente Venray omtrent duurzaamheid, anderen over het proces.

Bedankt

Ten eerste willen wij hierbij iedereen bedanken voor het delen van zijn/haar vragen, zorgen en opmerkingen. Op deze wijze wordt er inzicht verkregen in wat er speelt en leeft.

Memo

Er is gekozen om de vragen te verzamelen en te beantwoorden via een memo, in een ‘vraag-antwoord’ methode. Deze memo kunt u hieronder vinden. De memo is op hoofdlijnen verdeeld in twee delen;

 • Deel 1: vraag & antwoord vanuit de gemeente Venray
 • Deel 2: vraag & antwoord over het proces, communicatie & organisatie vanuit het verkenningsteam

De memo bevat ca. 29 pagina’s. Indien u specifiek op zoek bent naar bepaald type informatie kunt u via de uitgebreide inhoudsopgave direct naar het betreffende onderdeel wat u wenst.

Voor wie is deze memo?

De ‘vraag- & antwoord’ memo is voor een ieder die meer wilt weten over de verkenning naar een mogelijk windpark in de gemeente Venray en met name voor;

 • direct omwonenden van de zoeklocaties
 • grondeigenaren
 • dorpsraden
 • leden van de gemeenteraad.

Andere vragen

Naast de memo staan andere ‘veelgestelde vragen’ op de site. Deze vragen zijn onderverdeeld in vragen voor bijv. direct omwonenden, voor de grondeigenaren, over de locaties, over de voor-& nadelen, over de opbrengsten. Zie ook;

Memo inzien

Hier kunt u de memo inzien en hier kunt u de memo downloaden als pdf;

Memo Windpark Venray Verkenning 2021

N.a.v. de vragen van de inwoners op de informatieavond zullen wij hierbij delen welke taken reeds gerealiseerd zijn, wat er op de site staat en welke vragen/taken er nog open staan.

Hier ziet u een (momentopname) van de taken zoals die er nu zijn;

De datum van beantwoording is afhankelijk van diverse factoren, wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Mist u zaken? Wilt u deze graag heel concreet, aanleveren naar info@windparkvenray.nl.

Dank u wel.

In februari zijn en worden er digitale informatieavonden georganiseerd voor direct omwonenden van de zoekgebieden.

Tijdens deze avonden staan de volgende punten op de agenda;

 • De omgeving
 • Locatie onderzoek
 • Bevindingen van de enquête
 • Het proces
 • De vervolgstappen
 • Het bespreken van verdere vragen, opmerkingen

Hieronder kunt u zowel de presentatie inzien als de bevindingen van de  enquête.

Presentatie informatieavonden

Hier kunt u de presentatie downloaden;

Bevindingen enquête verkenning

Vanaf november 2020 is aan inwoners, omwonenden gevraagd hun mening te delen via een vragenlijst. Dit is een middel, naast de andere kanalen, om inwoners mee te laten praten en denken in de verkenning naar een mogelijk windpark.

De enquête is geen representatief onderzoek, het is indicatief en geeft aan wat het sentiment is per dorp, onder de inwoners die deze vragenlijst hebben ingevuld.

Hier kunt u de bevindingen van de enquête inzien.

Komen er nog meer informatie avonden?

Er is een grote wens van inwoners om offline bijeen te komen. Zodra dit mogelijk en veilig is (binnen de RIVM richtlijnen), zullen wij dit organiseren.

Veelgestelde vragen

Er zijn veel vragen over de zoekgebieden. Waarom is de ene locatie wel een zoekgebied en de andere niet? Lees hier meer over het, zoals dat heet ‘proces ruimtelijke afweging’.

Proces ruimtelijke afweging

Het zoekgebied voor de opwek van windenergie is in de gemeente Venray beperkt vanwege beleidsmatige en milieutechnische belemmeringen. Door de aanwezigheid van de militaire vliegbasis De Peel en de Maas is er slechts een smalle strook ten oosten van de A73 waar enkele locaties zijn waar zo’n windpark kan komen. Deze strook begint ten zuiden van Geijsteren en reikt tot Oirlo en Castenray. Dit is ook terug te vinden in hoofdstuk 5 van het KODE Venray. In een ruimtelijke analyse is het zoekgebied ten oosten van Venray nader onderzocht. Daarbij zijn de volgende gebieden eerst uitgesloten:

 • Uitsluitingsgebied voor windenergie volgens de Provinciale Omgevingsverordening 2014 (POL2014) van de provincie Limburg;
 • 300 meter afstand tot woningen in verband met hinder door geluid of slagschaduw;
 • Aanwezige natuurwaarden zoals Natuurnetwerk Nederland (Goudgroene natuurzone) en Natura 2000-gebied.

Op basis van bovenstaande criteria blijken vier gebieden mogelijk geschikt voor de opwek van windenergie.

Daarna is op basis van de inbreng van bewoners en op basis van andere beleidsmatige en milieutechnische belemmeringen een nadere analyse uitgevoerd van de zoekgebieden. Hierin is in meer detail gekeken naar mogelijke plekken waar geen windenergie mogelijk is. Met het uitsluiten van dergelijke plekken komt een kansenkaart naar voren: wie zien hierop waar geen beperkende aspecten gelden en waar dus ruimte is voor de opwek van windenergie. Sommigen van deze beperkingen zijn niet volledig hard, waardoor richtafstanden opgenomen zijn die aangeven buiten welke afstanden er geen effecten meer te verwachten zijn. Met maatwerk kan er altijd gekeken worden of meer of minder afstand benodigd is. Dat is ook afhankelijk van de omvang van de windmolens en hun vermogen. Er is rekening gehouden met de volgende aspecten en de beoogde afstand:

 • 1km afstand tot de bebouwde kom
 • 500 meter afstand tot lintbebouwing
 • 450 meter afstand tot gevoelige bestemmingen (woningen, onderwijslocaties en zorglocaties)
 • 200 meter afstand tot elektrische hoogspanningsinfrastructuur
 • 200 meter afstand tot buisleidingen (grote aardgasleidingen)
 • Uitsluitingsgebied opgenomen in de POL2014
 • Goudgroene natuurzone
 • Natura2000

Beperkingen bouwhoogte

Windmolens kunnen niet overal. Op sommige plekken is de toegestane bouwhoogte beperkt vanwege veiligheid en vliegvelden. Het gaat hier om de:

 • defensieradar
 • normhoogte gebieden vliegveld

De defensieradar staat beschreven op deze website: Radar bij windprojecten | RVO.nl. Deze defensieradars zijn opgesteld voor de nationale veiligheid en controleren ons luchtruim. Om ervoor te zorgen dat windmolens geen negatief effect hebben op de detectiekans van de defensieradar moeten windturbine opstellingen altijd door TNO getoetst worden. De norm voor de defensieradar is dat er altijd een minimale radar detectiekans is van 90%. Wanneer de windturbine opstelling er voor zorgt dat er minder dan 90% detectiekans zijn maatregelen vereist aan de opstelling.

Zolang er geen opstelling is (of voorkeursopstelling) kan er nog niet met zekerheid gezegd worden of er een nadelig effect is de detectiekans van de defensieradar. Op voorhand is een effect op de defensieradar niet uit te sluiten.

Daarnaast zijn er maximale bouwhoogtes voor in de in- en uitvliegroutes (funnels) van vliegvelden. Hier mogen geen obstakels staan die het vliegverkeer kunnen verstoren of in gevaar kunnen brengen. In de afbeelding hieronder (TNO, p27) staan de hoogtebeperkingen van 300 voet (rood) en 500 voet (blauw) opgenomen (respectievelijk 91 en 152 meter). 

Een groot deel van Venray valt onder deze beperkingen.Daardoor kunnen geen windmolens met voldoende hoogte (en dus vermogen) worden geplaatst voor een financieel haalbaar project. Dit is ook opgenomen in het KODE Venray (zie hoofdstuk 5, KODE Venray).

Bedrijventerreinen (De Spurkt en De Blakt)

In de omgeving werd de vraag gesteld of de windmolens ook bij bedrijventerreinen geplaatst kunnen worden. Het is inderdaad een logische keuze om windmolens te combineren met dergelijke bestaande stedelijke ontwikkeling, echter is dit niet mogelijk in de gemeente Venray. In de gemeente zijn drie grote bedrijventerreinen:

 • De Spurkt (boven Venray)
 • De Blakt (onder Oostrum)
 • De haven van Wanssum

Al deze bedrijventerreinen vallen helaas af doordat een beperking voor windmolens op deze plekken rust. Het gaat om de volgende beperkingen:

 • De Blakt: De 500 voet hoogtebeperking geldt op deze locatie (objecten mogen niet hoger gebouwd worden dan 500 voet: 152 meter). Hierdoor is er onvoldoende hoogte voor moderne windmolens en daarom geen financieel haalbaar project.
 • De Spurkt: Bij dit bedrijventerrein geldt dezelfde hoogtebeperking als bij de Blakt. Het meest noordelijke deel van het bedrijventerrein valt zelfs onder de 300 voet begrenzing (91 meter).
 • De haven van Wanssum: De provincie Limburg heeft uitsluitingsgebieden voor windenergie. De volledige haven ligt in dit gebied (link). Daarom zijn hier geen windmolens mogelijk.

Vandaar dat er op andere plekken gekeken moet worden voor windmolens dan bedrijventerreinen. Deze aspecten zijn ook terug te vinden in het KODE Venray (zie hoofdstuk 5, KODE Venray).

Voor- & nadelen van een windpark

Wat zijn de voor- & nadelen van een lokaal windpark? Op deze pagina worden de (algemene) voor- & nadelen toegelicht van en over een lokaal windpark. In Nederland staan meer dan 2.031 windmolens (2019) (bron). Er is dus ervaring van andere locaties. Daarnaast worden er regelmatig onderzoeken uitgevoerd over de effecten voor direct omwonenden en zijn er vele ontwikkelingen op het gebied van windenergie. Wij willen u informeren over wat er al bekend is over windparken.

Respect voor elkaar

Het realiseren van een windmolenpark heeft altijd impact op de lokale gemeenschap, denk hierbij aan;
 • inwoners
 • grondeigenaren
 • gemeente
 • projectontwikkelaar
 • energiecoöperatie (indien aanwezig en actief)
Per individu kunnen belangen, wensen en visies verschillen. De mogelijke realisatie van een lokaal windpark roept veel vragen en zorgen op. Dat is logisch gezien de hoge impact die een windmolenpark kan hebben op de leefbaarheid, vooral voor de direct omwonenden. Meningen, visies, belangen en waardes zullen altijd blijven verschillen. Het is juist daarom belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven gaan, op een voor elkaar, respectvolle, manier. Disclaimer: diverse zaken zijn daarnaast altijd ‘persoonlijk’ en relatief; wat voor de ene persoon een voordeel is, kan voor de ander een nadeel zijn en vice versa. Daarnaast gaat ieder individu weer anders om met bepaalde zaken. De tekst die hieronder staat is daarom een mogelijke benaderingswijze en kan nogmaals, voor iedereen, anders zijn, ook en juist in de praktijk.

Wat zijn de nadelen van een lokaal windmolenpark?

Geluidsoverlast

Inwoners die dichtbij een windmolenpark woonachtig zijn, kunnen last hebben van geluidsoverlast. De wieken van de windmolen bewegen wat een bepaald geluid met zich meebrengt. Daarnaast zorgt ook de generator voor geluid. Wat iemand hiervan hoort is afhankelijk van diverse factoren zoals;
 • de afstand van een windmolen tot een woning;
 • het type windmolen (en de hoogte en omvang);
 • de stand van de wind;
 • isolatie van een woning;
 • bebouwing, bossen, water; elke situatie is anders doordat er diverse zaken tussen de windmolen en een woning kunnen staan;
 • persoonlijk; sommige mensen zijn gevoeliger voor geluid dan anderen.
Tegenwoordig zijn er mogelijkheden om het geluidsoverlast te beperken (denk aan app waarmee direct omwonenden hun ervaringen kunnen delen zodat een windmolen bij overlast, stil gezet kan worden). Dat neemt niet weg dat er geen geluidsoverlast is, het kan enkel anno 2021 meer bijgestuurd worden.

Slagschaduw

Direct omwonenden kunnen last hebben van slagschaduw. Om de paar secondes komt er een schaduw binnen vallen. Tegenwoordig kunnen windmolens zo ingeregeld worden dat slagschaduw beperkt/geminimaliseerd wordt. In dit artikel (punt 3 “slagschaduw”) staat een video waarbij u kunt inzien hoe de slagschaduw is als er niet wordt bijgestuurd.

Laagfrequent geluid

Laagfrequent geluid is de laatste jaren in opspraak gekomen bij het realiseren van windmolenparken. Er zijn diverse rapporten opgesteld door het RIVM omtrent laagfrequent geluid zoals; in Nederland wordt de ondergrens meegenomen van 125HZ (vanuit de Nederlandse wet), echter blijkt dat laagfrequent geluid moeilijker te meten is en niet altijd wordt meegenomen in de onderzoeken voor het realiseren van windmolenparken. Omdat de gevoeligheid voor Laagfrequent geluid verschilt per persoon kan het zijn dat de één dit wel voelt in zijn/haar lichaam en de andere persoon niet. *) in dit rapport wordt vermeld naar een ‘erratum’ (fout) op pagina 25.

Horizonvervuiling

Een windmolenpark wordt vaak hand in hand genoemd met de term ‘horizonvervuiling’; inwoners van een gebied nabij een windmolenpark zien de realisatie van een windpark als ‘negatief’ element in hun landschap. (Soms ligt dit ook aan de opstelling van de windmolens). In open landelijk gebied ervaart men windmolens meestal storender dan in stedelijke gebieden. Bij een gemiddeld weertype zijn windmolens van 100 meter hoog op tien kilometer matig zichtbaar. Bij helder weer zijn windmolens, net als hoge gebouwen, tot op 35 km waarneembaar. (Bron Windenergie.nl).

Waardedaling van woningen

Woningen binnen een kilometer afstand van een windmolen, kunnen dalen in waarde. Bewoners kunnen recht hebben op planschade in de situatie dat er een windpark gerealiseerd wordt en de vergunningen zijn afgegeven. Wat als je gaat verhuizen?  Als je gaat verhuizen nadat het windpark is vergund, maar voordat het er staat, dan kan je in aanmerking komen voor ‘planschade’ als er sprake is van een waardedaling van je huis. De praktijk leert dat planschade kan optreden voor woningen binnen een kilometer afstand van het windpark. Daarbij is de afstand tot de windmolen bepalend voor hoogte van de planschade. De hoogte van de planschade zal worden bepaald door een onafhankelijk bureau/taxateur, bijvoorbeeld het bureau SAOZ/. De concrete bedragen voor planschade verschillen per project.

Opbrengsten gaan naar partijen buiten de eigen gemeenschap

Soms gaan de opbrengsten van een windpark naar derde partijen zoals grote internationale multinationals. Bijvoorbeeld wanneer er vooraf geen duidelijke visie/afspraken gemaakt zijn met als doel de opbrengsten lokaal te verdelen. Een concreet voorbeeld hiervan is in Wieringermeer, waarbij de opbrengsten op het gebied van duurzame energie niet naar de inwoners en grondeigenaren zijn gegaan.

Wat zijn de voordelen?

De uitstoot van CO2 verlagen

De aarde warmt op en de klimaatverandering wordt steeds meer zicht- & voelbaar. Daarom is het aan ons, de maatschappij, om ons steentje bij te dragen aan het beperken van de opwarming van de aarde en klimaatverandering. Zo kunnen wij de CO2 uitstoot reduceren. Dit kan op diverse manieren en op diverse niveaus;
 • individueel niveau; denk aan het isoleren van een woning, aanleg van zonnepanelen en dergelijke
 • regionaal niveau; denk hierbij aan het opzetten van een lokaal ‘groen’ park (zon/wind)
 • nationaal niveau
Vanuit de RES (Regionale Energie Strategie) Noord- & Midden Limburg worden er doelstellingen bepaald. Over Venray staat er: “Venray: Het aangrenzende gebied in de provincie Noord-Brabant wordt ook aangewezen voor grootschalige opwekking. In het gemeentelijke beleid zijn nog aanvullende potentiegebieden weergegeven.” (p. 13).  Venray kan dus een gebied zijn die op lokaal niveau een actieve bijdrage levert aan het opwekken naar de vraag aan groene stroom en waarmee er een bijdrage geleverd wordt aan de vraag naar groene stroom.

Lokaal eigenaarschap

Een lokaal windmolenpark kan diverse voordelen bieden voor inwoners en grondeigenaren. Zodra er heldere afspraken liggen over eigenaarschap, kunnen inwoners en grondeigenaren mede bepalen wie eigenaar worden en dus ook waar de opbrengsten naar toe gaan. Het uitgangspunt van de gemeente Venray is dat een mogelijk windpark minimaal voor 50% in ‘handen’ is van de inwoners met een streven naar 100%; zo is de kans het grootste dat de opbrengsten terugvloeien naar de lokale gemeenschap.

Huishoudens van groene stroom voorzien

Een windmolenpark levert diverse opbrengsten op, waaronder het opwekken van groene stroom. Lokale huishoudens en bedrijven kunnen voorzien worden van groene stroom en leveren hierbij een directe bijdrage aan het verduurzamen van de omgeving.

Participatie

Tijdens een participatieproject kunnen direct omwonenden (dus inwoners binnen 1 kilometer van de windmolens) aangeven hoe zij wensen te participeren. Lees hier meer over participatie en projecten in de praktijk.

Omgevingsfonds

Een deel van de opbrengsten van een lokaal windpark kunnen geïnvesteerd worden in de lokale gemeenschap. Zo kunnen de opbrengsten letterlijk naar de direct omwonenden gaan. Een concreet voorbeeld ziet u hier.
Creëer een omgevingsfonds voor de omgeving
Windmolenpark Nijmegen-Betuwe is een omgevingsfonds gestart. Jaarlijks wordt 1 euro per opgewekte megawatt in het fonds gestopt voor de buurtschappen rondom de molens. Hier mogen ze iets moois mee doen, zo schrijft de Gelderlander. Nijssen zegt in het artikel: “Betekent in de praktijk zo’n 20.000 euro per jaar. Dus vijf mille per ‘kern’.” In het buurtschap Reeth wordt binnenkort met het eerste bedrag de glasvezelkabel ook naar elke voordeur doorgetrokken, en is het gebruik de eerste jaren gratis. Daarnaast zijn er welkomst- en naamborden aangeschaft in het buurtschap. 

Berichtnavigatie